افق روشن
www.ofros.com

بیانیه در گرامی داشت اول ماه مه


جوشکاران سنندج                                                                                         یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩١

سرمایه داری بیش از هر زمان دیگری زندگی و معیشت آنان را مورد تعرض قرار داده است؛ به طوری که با تحمیل بحران های ویرانگر و گسترش آن در سراسر جهان، چشم اندازی بسیار تیره را برای آینده ی کارگران و تهی دستان ایجاد نموده است. پیامدهای وحشتناک تداوم بحران سرمایه داری، در اشکال گوناگون، تنها فقر و فلاکت روزافزون را برای طبقه ی کارگر به ارمغان آورده و سطح زندگی آنان را به پایین ترین سطح ممکن تنزل داده است.
در چنین اوضاعی، سرمایه داری برای برون رفت از بحرانِ شدید اقتصادی، و به طبع آن بحرانِ سیاسی، که موجبات شکل گیری خیزش ها و اعتراضات گسترده ی کارگران را در بسیاری از نقاط جهان فراهم نموده است، و می رود شکل سراسری به خود بگیرد، با رویکردهای متعددی، از جمله طرح های ریاضت اقتصادی در بسیاری از کشورها، سعی بر آن دارد بحرانِ موجود را به نفع خود و به زیان توده های زحمت کش مهار کند.
و اما در چنین شرایطی، که سونامی بحران سرمایه داری در حال درنوردیدن تمامی مرزهای جهان می باشد، ایران نیز از امواج ویرانگر آن در امان نمانده، و دامنه ی ویران گری اش هر لحظه در حال گسترش به تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران کشیده می شود. با این وجود تنگناهای موجود، بیشترین لطمات و عواقب ناشی از تشدید بحران سرمایه را متوجه محرومان و تهی دستان جامعه ی ایران خواهد نمود، و زندگی آنان را بیش از همه دستخوش بحران قرار خواهد داد.
از یک طرف گسترش موج بیکارسازی ها، و از طرف دیگر تشدید تورم و سیر صعودی قیمت مایحتاج اولیه ی مردم، فقر بی سابقه ای را به آنان، خصوصاً اقشار ضعیف جامعه ی ایران تحمیل نموده است؛ کاهش استانداردهای زندگی و نزول سطح زندگی و معیشت کارگران، از بارزترین طبعات و عواقب بحران سرمایه داری در ایران بوده، که روز به روز امید به زندگی در آنان را کاهش می دهد.
در پایان ما جوشکاران شهرک صنعتی و جوشکاران سیار شهر سنندج، ضمن حمایت از اعلام پشتیبانی کارگران کردستان از فراخوان جهانی جنبش ضد سرمایه داری در روز اول ماه مه، هم آوا و هم صدا با تمامی کارگران جهان، خواسته ها و مطالبات خود را در این بیانیه اعلام می نماییم.
١- ایجاد و برپایی تشکل های مستقل و خودساخته ی کارگری، جدا از دولت و کارفرما، و حق اعتصاب و تجمع و تحصن را از حقوق مسلم و خدشه ناپذیر خود می دانیم.
٢ ما خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم، از طرف نمایندگان واقعی خود هستیم.
٣- اخراج و بیکارسازی کارگران، به بازی گرفتن زندگی و سرنوشت خیل عظیمی از تولیدکنندگانِ رفاه و آسایش بشریت است. لذا ما هرگونه اخراج و بیکارسازی کارگران را قویاً محکوم می نماییم.
۴- راردادهای موقت کار، قراردادهای اسارت و بردگی کارگرانند؛ لذا این گونه قراردادها باید بدون درنگ ملغی گردند.
۵- ما خواهان منظور کردن کار جوشکاری و مشاغلی از این دست را، به عنوان مشاغل سخت و زیان آور بوده، و برخورداری از شرایط بازنشستگی پیش از موعد بر اساس استانداردهای جهانی را خواستاریم.
٦- ما خواهان حمایت دولت و سازمان تأمین اجتماعی از جوشکاران و دیگر کارگران، در مقابل حوادث ناشی از کار می باشیم.
٧- ما کارگران جوشکار و سایر کارگران، باید از بیمه ی تأمین اجتماعی و بیمه ی بیکاری برخوردار شویم.
٨- ما کارگران جوشکار، حمایت خود را از دیگر کارگران جهت دستیابی به حقوق و مطالباتشان اعلام می داریم.
٩- روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام گردد، و در تقویم رسمی گنجانده شود، و آزادی برپایی مراسم مستقل و باشکوه این روز را حق مسلم خود می دانیم.

گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی طبقاتی کارگران

جوشکاران شهرک صنعتی و جوشکاران سیار شهر سنندج

١٠/٢/١٣٩١