افق روشن
www.ofros.com

ســمینار کارگـــــــــری

به مناسبت اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگـــــــران

کــانـون اندیشــــه - کپنــهاگ                                                                            یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

Foreningen Andisheh - København

کــانـون اندیشــــه - کپنــهاگ

ســمینار کارگـــــــــری

جمعــه ۲۵ آوریل برگـــــــزار می کند!

به مناسبت اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگـــــــران

ســخنرانان

صدیق اسماعیلی فعال جنبش کارگری

" اول ماه مه و ضرورت سازمان یابی طبقه ی کارگر حول افزایش دستمزد ها "

سعید کریمی فعال سیاسی

" عمل های ترمز کننده در جنبش کارگری ایران و سـطح انتظار ما "

نادر عبدالحمید فعال جنبش کارگری عراق

" پیــــرامون جنبش کارگــــری عراق "

سخنـــــرانی ، پرسش و پاســـــخ

گرداننده : فرخ جعفری

به امیـــد دیـدار ، گفتــار و شنیـــدا ر

ورود بـرای همگـان آزاد میباشــد!

ورودیــــه بیست کــــــرون

Tid: Fredag d. 25. April, kl. 17:00 til 20:30

Sted: Energicenter Voldparken, lokale 203 (2. Sal)

Adresse: Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj

Bus: 2A, 200S, 132 kører alle sammen meget tæt på adressen.