افق روشن
www.ofros.com

زنده باد اول ماه می (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگر


کمیته همبستگی... - استرالیا                                                                          چهارشنبه ٣١ فروردین ١٣٩٠

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که جنبش های ضد دیکتاتوری، ضد ارتجاعی خاورمیانه و بخش هایئ از آفریقا را در می نوردد و تجربیاتی جدید از اشکال مبارزه، همبستگی ، حرکت توده ای و سازماندهی را کسب می کند. در این میان اتحادیه های کارگری و فعالین دموکرات و انقلابی در همه جا فعالانه با شرکت خود به رشد و گسترش این جنبش ها کمک های شایانی کرده اند. روز جهانی کارگر را به روز کمک، پشتیبانی و دفاع از کارگران و زحمتکشان در کشورهای سرمایه داری تبدیل کنیم
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا بخاطربزرگداشت روزکارگر و پیوند انترناسیونالیستی از مراسمی که به همین مناسبت توسط کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه ٢٠١١ سیدنی برگزار می شود استقبال نموده و شما مردم آزادیخواه و برابری طلب را به شرکت در آن دعوت می نماید.

مکان : Manjula Lanka Fernando Restaruant

95 Main street Blancktown

زمان : شنبه ٣٠ آپریل ٢٠١١ از ساعت ٦ - ١٠ بعد ازظهر

همچنين از طرف اتحادیه های کارگری و احزاب چپ در سیدنی راهپیمائی به همین مناسبت برگزار خواهد شد .برای افشا جمهورى اسلامى ودفاع از کارگرا ن ايران و جهان و همبستگی با خواسته هاى صنفى سياسى آنها به این راهپیمائی بپیوندید

زمان : یکشنبه اول ماه می از ساعت يازده ونيم(٣٠/١١ صبح در ضلع شمالي هاید پارک

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

زنده باد سوسیالیسم

تلفن تماس:٠۴١٣۴٨٩۴٢٠

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا

١٨/۴/٢٠١١