افق روشن
www.ofros.com

بازداشت‌شدگان اول ماه مه باید به فوریت آزاد شوند


کمیتۀ برگزاری مراسم اول ماه مه                                                                        چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۲ مه ۲۰۱٨

امروز صبح در پی فراخوان تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان مراسم اول ماه مه در مقابل "مجلس شورای اسلامی" برگزار شد. مراسم روز اول ماه مه با شعارهایی نظیر: نان، مسکن، آزادی... زندانی سیاسی آزاد باید گردد... غارتگران آزادند، کارگران زندانی... آغاز شد و با شعارهای دفاع از حقوق کارگران و اعتراض به پایمال شدن حقوق زحمتکشان و همچنین اعتراض به دزدی و غارت اموال مردم و فقر و سیه‌روزی اکثریت عظیم جامعه ادامه یافت.
در پایان با خواندن قطعنامه‌ی اول ماه مه، مراسم پایان یافت. هنگام ترک محل، جمعیت با محاصره‌ی پلیس مواجه شد که ماموران بدون دلیل به تجمع‌کنندگان حمله کردند و با برخوردی وحشیانه تعدادی را دستگیر و به داخل مجلس بردند. تجمع‌کنندگان در اعتراض به دستگیری‌ها علیه این وحشیگری شعار دادند که بار دیگر با هجوم پلیس و افزایش تعداد آن‌ها مواجه شدند. پلیس، جمعیت محاصره شده را با خشونت به طرف خروجی‌های مقابل مجلس راند. ما این برخورد وحشیانه‌ی پلیس را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیرشدگان هستیم.

"کمیته‌ی برگزاری مراسم اول ماه مه"

١١ اردیبهشت ۱۳۹۷