افق روشن
www.ofros.com

!روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران را هر چه بهتر برگزار کنیم


کمیته برگزاری در پاریس                                                                                 دوشنبه ٣٠ فروردین ۱۳۹۵ - ١٨ آوریل ۲۰۱٦

امسال، بزرگداشت روز اول ماه مه در شرایطی برگزار می شود که بحران جهانگیر سرمایه داری، همه نیروهای جوان را به خیابان ها و میدان ها کشانده است. شرایط کارگران ایران از سایر نقاط جدانیست. كارگران در همه جاى دنيا توسط صاحبان سرمايه و قدرت استثمار ميشوند و حقوقشان مورد تجاوز قرار ميگيرد و از اين نظر سرنوشت واحدى دارند.
امسال نیز، برای اعلام همبستگی مبارزاتی با کارگران جهان و به ویژه کارگران و زحمتکشان ایران که در زیر ستم سرمایه به ستوه آمده اند، و نیز برای پشتیبانی از مبارزات زحمتکشان ایران علیه جمهوری اسلامی، کمیته موقتی از نیروها و فعالان سیاسی پاریس ایجاد شده، که وظیفه اش هر چه بهتر و گسترده تر برگزار کردن این روز نمادین برای کارگران جهان است.
ما، از همه آزادی خواهان ایرانی دعوت می کنیم که برای پژواک هر چه بیشتر فریاد حق طلبانه زحمتکشان و برای همبستگی با کارگران ایران و رساندن صدای آنان به گوش زحمتکشان فرانسه به صفوف کارزار اول ماه مه بپیوندند.
در اطلاعیه های بعدی ، نشانی محل گردهمآئی در روز اول ماه مه به اطلاع همه خواهد رسید.

زنده باد اول ماه مه!

زنده باد آزادی!

زنده باد سوسیالیسم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

کمیته ایرانی برای برگزاری اول ماه مه ٢٠١٦ در پاریس