افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات اول ماه مه در پاریس


کمیته برگزاری ...- پاریس                                                                                یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹٦ - ۲ آوریل ۲۰۱٧

تظاهرات اول ماه مه در پاریس

فراخوان

از علاقمندان دعوت می کنیم تا برای تشکیل "کمیته برگزاری اول ماه مه ۲۰۱٧ در پاریس"، در جلسه ای که به این منظور تدارک دیده شده است، حضور یابید.

زمان: جمعه ۳۱ مارس ۲۰۱٧ از ۱۹ و سی دقیقه

مکان: 75 Blvd. vicent Auriol Paris 13° Métro: Chevaleret, Ligne 6

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

کمیته برگزاری اول ماه مه ۲۰۱٦ در پاریس