افق روشن
www.ofros.com

برگزاری مراسم اول ماه مه لندن- آوریل ٢٠١٦


کمیته برگزاری لندن                                                                                             یکشنبه ١۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱ مه ۲۰۱٦

روز جهانی کارگر، روز طبقه ای است که تمام ثروتهای اجتماعی را خلق میکند و خود محروم ترین بخش جامعه سرمایه داری است. اول مه روز اعتراض است. روز نمایش همبستگی جهانی کارگران در مقابل سرمایه داران و حاکمین سرمایه. اول مه روز اعتراض علیه بی حقوقی و نكبتی است که سرمایه داری بر جهان حاكم كرده است . این سیستم ضد انسانی هرروز دارد نه فقط ضدیت خود با طبقه کارگر، بلکه ناهمخوانی خود با نفس زندگی انسانی را فریاد میزند.
شرایط به غایت مشقت بار و غیر قابل تحمل زندگی، جهان رافرا گرفته است. یکه تازی گروهها و دستجات مذهبی و قومی در جهان ، نتیجه عقب ماندگی مردم نیست، بلکه حاصل سیاست های ضد انسانی دولتهای مدرن سرمایه داری است. در دوره حاضر ، حاكمان جهان با سازمان دادن و اتكا به وحشی ترین نیروهای تروریست دولتی، قومیو مذهبی جهان را برای كلیه مردم بخصوص در كشورهای منطقه خاورمیانه ، ناامن و غیر قابل زیست كرده اند. تحمیل جنگ و آوارگی بر مردم بیش از هرچیز نشانه بحران و درماندگی طبقه حاکم در دوره حاضر است. این سیستم و این نظام در واقع ادامه تاریخ توحش بشر است و باید به آن هرچه زودتر پایان داد.
رشد و گسترش اعتراضات و مبارزات مردم و طبقه كارگر و عدم تمكین به تعرضات دولتها و کارفرمایان و سیاستهای چپاولگرانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اعتراض به وضع موجود خواب خوش را از چشم حاكمان جهان ربوده است.
مردم جهان زندگی ای شایسته انسان میخواهند. امنیت و آرامش میخواهند. رفاه و آسایش میخواهند. آزادی و برابری میخواهند. از بی اختیاری و تبعیضات و تعصبات بیزارند. از مفتخوری و یکه تازی حاکمین مفتخور خسته شده اند. خودرا سزاوار زندگی و دنیای بهتری میدانند. اینها را هرروز به زبانهای مختلف در اقصا نقاط جهان فریاد می زنند .
در ایران طبقه کارگر زیر شدیدترین بهره کشی و ستمگیری سرمایه داران و حکومت اسلامی قرار دارد. بیکاری و بی تامینی و دستمزدهای زیر خط فقر و زندگی بغایت مشقت بار بخشهای مختلف طبقه كارگر ،شرایط زندگی نا امنی است كه حاكمان مولتی میلیاردر ، برای اكثریت مردم بوجود آورده اند. این شرایط ایران را از نظر رفاهی و تامین اجتماعی به یکی از بدترین ده کشور جهان، برای کارگران تبدیل کرده است. اما از سوی دیگر یک جدال هرروز طبقاتی میان کارگران و بخشهای مختلف مردم با حکومت اسلامی سرمایه داران و کارفرمایان مفتخور و حریص در جریان است. به یمن مبارزات هر روزه طبقه كارگر، فضای شور انگیزی از همدلی و اتحاد طبقاتی بین بخشهای جنبش كارگری و طبقهكارگر، بین کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و بیکاران بوجود آمده است. طرح مطالبات مشترك توسط بخشهای جنبش كارگری ، فضای مساعدی را برای پیشروی جنبش اعتراضی طبقه كارگر بوجود آورده است .
اول ماه مه امسال در ایران روز به چالش كشیدن حاكمیتی است كه زندگی غیر قابل تحملی رابرای آحاد مردم بوجود آورده است. كمیته برگزاری اول ماه مه لندن خود را همگام و همراه با طبقه کارگر در همه جای جهان میداند و روز جهانی طبقه کارگر را به همه کارگران شادباش میگوید.

زنده باد اول مه روز جهانی همبستگی طبقه کارگر

کمیته برگزاری اول مه لندن

... آوریل ۲۰۱۶