افق روشن
www.ofros.com

جشن اول ماه مه روز همبستگی

جهانی کارگران را هر چه با شکوه تر برگزار کنیم


کمیته برگزاری مراسم                                                                                      پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱ آوریل ۲۰۱٦