افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد اول ماه مه ( ١٢ اردیبهشت ) روز جهانی کارگر


کمیته برگزاری مراسم - سیدنی                                                                          پنجشنبه ٧ اردیبهشت ١٣٩١

دوستان،عزیزان ومردم آزادیخواه همه بخوبی میدانیم وشاهدهستی...م که چگونه سیستم ومناسبات استثمارگرانه سرمایه داری حاکم برجهان با تحمیل بحرانهای اقتصادی خود بردوش کارگران و زحمتکشان درتمامی کشورهای جهان،هرروزه بیش ازپیش اکثریت مردم رابسوی فقروتنگدستی وکاهش شدید درآمدهاسوق می دهدودرمقابل سرمایه دارها خودهرچه بیشتربه سود های میلیاردی دست پیدا می کنند . می بینیم که چگونه هرروزه فاصله فقروثروت بیشترمی شود واعتراض میلیونی انسان به این وضع باسرکوب، شکنجه، زندان وبمباران دولت های مرتجع ودارودسته های امپریالیستی پاسخ میگیرد . درطول تاریخ مبارزات، اعتراضات وراهپیمایهای که بشریت مترقی ودرپیشاپیش آن طبقه کارگر برای بهبودوضع زندگی عمومی ودرنهایت برانداختن نظام استثمارگرسرمایه داری وبرپایی جامعه سوسیالیستی براه انداخته هزاران انسان جان خودرادرخدمت برابری ،عدالت وآزادی فداکرده اند. کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه دربزرگداشت این روزجهانی طبقه کارگرپیک نیکی راسازماندهی کرده که عموم رابه شرکت درآن فرامیخواندوهمچنین انتظارداردتادربرنامه های زیربه شکل وسیعی شرکت نمایند . برنامه هاعبارتند از : ١ - کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه دربزرگداشت این روزتاریخی پیک نیکی را برگزارمی کند . ماهمه مردم آزادیخواه رابه شرکت دراین پیک نیک وهمچنین همراهی با این روز جهانی وپشتیبانی از جامعه ای بدون بهره کشی انسان از انسان و آزاد دعوت می کنیم . لطفا غذا و وسایل مورد نیازخود را همراه داشته باشید زمان : یکشنبه ٢٩ م آوریل ٢٠١٢ از ساعت ١١ صبح مکان : پاراماتا لیک پارک ،خیابان بورک در نورت پاراماتا lake Parramatta reserve burke st north Parramatta 28
٢-طبق روال هر ساله اتحادیه های کارگری درسیدنی راهپیمائی به مناسبت بزرگداشت روزجهانی کارگردراولین یک شنبه بعد ازروز کارگرانجام میگیرد،لذاماهمه کارگران ، انسان های مترقی و آزادیخواه ، سازمان و احزاب ونهادهای سوسیالیستی، کارگری رافرامی خوانیم که بصورتی متحد دراین راهپیمائی شرکت کنند . زمان : روز یکشنبه ٦ م ماه می ، ساعت ١٢ ظهر مکان : شروع از قسمت شمالی هاید پارک در سیتی و حرکت از مسیر خیابان مکواری به خیابان آلفرد و جورج و پایان راهپیمائی در خیابان مارتین په لیس خواهد بود.

Strat from Hyde Park North to alferd st…. to martin place

شماره تلفنهای زیر برای اطلاعات بیشتر

امین زاده : 0410682185

او آقای عامر صابر: 00412983260

کمیته برگزاری مراسم اول ماه می ٢٠١٢ سیدنی