افق روشن
www.ofros.com

پیش به سوی اول ماه مه گسترده


کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد                                                                    جمعه ٢٩ فروردین ۱۳۹۳

اطلاعیه شماره ١۵

پیش به سوی اول ماه مه گسترده

کارگران زحمتکشان اول ماه مه در راه است؛
اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز هبستگی طبقه کارگر علیه نظم سرمایه داری است. در این روز کارگران در یک صف به خیابانها خواهند آمد، تا علیه نظام سرمایه داری اعلام جنگ کنند. کارگران در این روز خواست و مطالبات خود را از طریق قطعنامه های مصوب شده به نظام سرمایه داری و حامیان آنان اعلام می کنند.
در سال ١٨٨۶ میلادی کارگران امریکا در شهر شیکاگو مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفتند. تعداد زیادی از کارگران کشته و زخمی شدند و رهبران اتحادیه های کارگری را دستگیر و محاکمه کردند. ٣ سال بعد، روز جهانی کارگر در انترناسيونال دوم، یعنی روز اول ماه مه، از جانب اين سازمان بين المللی کارگران، به روز جهانی کارگر تبديل شد و در سال ۱۸۹۰ به صورت گسترده ای در اغلب کشورهای دنیا، کارگران این مراسم را برگزار کردند. از آن پس کارگران در اکثر کشورهای جهان، در روز اول ماه مه یکپارچه به خیابان‌ها می‌آیند و خواست و مطالبات خود را فریاد می‌زنند. اما در ایران برگزاری این مراسم جرم است و کسانی که اقدام به برگزاری مراسم روز کارگر کنند با زندان و یا تبعید مواجه هستند. اما کارگران ایران هم چون کارگران جهان هیچ وقت مرعوب حاکمان نشده و به اشکال مختلف این روز را گرامی داشته و می دارند.

کارگران، تشکل های کارگری؛
امروز در شرایطی به پیشواز اول ماه مه روز جهانی کارگر می رویم که نظام سرمایه داری ایران با استثمار بیشتر کارگران می خواهد سیاست نئولیبرالی خود را بر بستر سرکوب بیشتر جنبش طبقه کارگر و نرمش در مقابل دولت‌های سرمایه‌داری، دنبال کند.
بخشنامه‌های شورای عالی کار به وضوح نشان می‌دهد که با مصوب کردن دستمزد های به مراتب زیر خط فقر، سیاستی جز استثمار بیشتر نیروی کار برای برون رفت از منجلاب و بحران اقتصادی که خود بانی آن هستند، را تعقیب نمی‌کند آنها به سرمایه‌داران داخلی و خارجی چراغ سبز نشان می دهند و با این مصوبات آنان را دعوت می‌کنند که سرمایه‌گذاری کنند و با سرکوب خشن نشان داده‌اند که حافظان خوبی برای سرمایه هستند.
ما کارگران ایران در مقابل این بی حقوقی سکوت نخواهیم کرد و با هر شکل ممکن اعتراض خودمان را به اذهان عمومی می رسانیم.

کارگران؛
در اول ماه مه روز جهانی کارگر، باید همراه با خانواده های خود در صف های فشرده به خیابان بیاییم و مطالبات خود را مطرح و برای تحمیل آن‌ها به سرمایه‌داران تلاش و مبارزه کنیم. به طور قطع خواست افزایش دستمزد و آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی سرلوحه خواست و مطالبات صنفی و سیاسی کارگران است.
کارگران؛ قدرت ما در تشکل ماست و با اتکا به قدرت تشکل‌‌هایمان می‌توان هر خواست و مطالباتی ولو صنفی یا سیاسی را به سرمایه‌داران تحمیل کرد.

اول ماه مه را به همه کارگران و اقشار ستمدیده جامعه تبریک می‌گوییم.

محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات ٩٣/١/٢٦ زندان مرکزی مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده

٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com