افق روشن
www.ofros.com

موج بازداشت کارگران در آستانه روز جهانی کارگر


کمیته دفاع از ...- فنلاند                                                                                 چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۹ آپریل ۲۰۱۵

هر ساله با فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر فشار حکومت جهل و سرمایه اسلامی ایران بر کارگران و فعالین پیشرو جنبش کارگری شدت بیشتری میگیرد.، رژیم هار اسلامی در هراس از برگزاری مراسمات روز جهانی کارگر در شهر های مختلف در ایران به سیاست سرکوب و بگیر و ببند خود بر علیه فعالین کارگری شده بیشتری بخشیده و با تهدید و بازداشت و زندانی کردن فعالین جنبش کارگری سعی میکند تا با هراس افکنی و ایجاد جو فشار و خفقان مانع برگزاری مراسمات اول ماه مه بشود.
بر اساس اخبار منتشر شده در بامداد روز چهارشنبه مامورین وزارت اطلاعات در تهران داوود رضوی و ابراهیم مددی از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران و حومه و در شهرستان سقز محمود صالحی و عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهاباد را دستگیر نموده و در بازرسی از خانه محمود صالحی تمامی وسایل شخصی از جمله کامپیوتر و تلفن همراه همسرش را با خود برده و محمود را به بازداشت گاه سنندج منتقل نمودند.در همین رابطه در یکی دو هفته گذشته و چند روز اخیر کورش بخشنده،حامد محمود نژاد ،نظام صادقی،آرام و فواد زندی،ریبوار عبداللهی و منیژه صادقی و پدرام نصراللهی که همگی فعال کارگری و یا از اعضای کمیته هماهنگی میباشند بوسیله نیروهای سرکوبگر وازرت اطلاعات و نیروی انتظامی بازداشت،زندانی و تحت شدیدترین فشارها و شکنجه هستند. و همچنین خالد حسینی دیگر فعال کارگری احضار و مورد تهدید قرار گرفته است. این گونه فشار و تهدیدات بر علیه فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه به امری عادی و جزو سیاستهای نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران به خوبی میداند که در طی بیش از ٣ دهه حاکمیت ننگینش که جز کشتار و اعدام ،تباهی ،فقر و فلاکت دستاوردی برای مردم نداشته است همواره جنبش کارگری را زیر شدید ترین فشار ها گذاشته است تا مانع هر گونه حرکت اعتراضی از سوی جنبش کارگری در ایران بشود اما با وجود تمامی فشار ها و سرکوبگری های وحشیانه نه تنها نتوانسته مانع اعتراض و اعتصابات کارگری بشود بلکه روز به روز شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران در کارگاه ها و کارخانه های مختلف در ایران بوده ایم و تا زمانی که فقر و فلاکت و فساد نظام سرمایه داری ادامه داشته باشد،به مبارزه خود بر علیه استثمار و نابرابری ادامه خواهند داد. برگزاری روز جهانی کارگر هم یکی دیگر از مراسماتی است که جمهوری اسلامی همیشه از برگزاری آن وحشت داشته است و سعی نموده با انواع ترفندهای مختلف از جمله برگزاری مراسمات دولتی بوسیله خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی کار و یا با تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری در آستانه ١ مه مانع برگزاری مراسمات مستقل و آزاد کارگران بشود اما هیچ کدام از این موانع و فشارها نمیتواند مانع برپائی مراسمات روز جهانی کارگر بشود و طبقه کارگر ایران همراه با هم طبقه هایشان در سراسر جهان در این روز بر علیه وضع موجود اعلام جرم نموده و همزمان این روز جهانی را جشن خواهند گرفت. کمیته دفاع ازمبارزات کارگران ایران -فنلاند برپائی مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم تمامی کارگران ایران میداند و برای برگزاری مراسم ١ مه احتیاج به مجوز هیچ نهاد و ارگان حکومتی نیست و ضمن محکوم نمودن تهدید ،احضار ،بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری در ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و برپائی آزادنه مراسمات مستقل اول ماه مه روز جهانی کارگرمیباشد.

کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

٢٠١۵.۴.٢٩