افق روشن
www.ofros.com

توزیع شرینی درزندان به مناسبت روز جهانی کارگر


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                        چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩١

به دنبال فراخوان بخش های مختلف جنبش کارگری ، روز ١١ اردیبهشت در بند ١۵ متادون زندان مرکزی تبریز به مناسبت بزرگ داشت روز جهانی کارگر توسط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بین ۴٠٠ زندانی بند فوق شرینی توزیع شد و مورد اهمیت این روز تاریخی و مبارزات کارگران توضیحاتی داده شد که مورد تشویق و استقبال بسیاری از زندانیان سیاسی و عادی قرار گرفت.
لازم به توضیح است که در این بند چندین زندانی کارگری، سیاسی، ملی و مدنی از جمله شاهرخ زمانی، جمهور ازگوچ و... به صورت تبعییدی زندانی هستند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

١٢/٢/١٣٩١