افق روشن
www.ofros.com

پيروز باد مبارزه طبقه کارگر


کميته حمایت از شاھرخ زمانی                                                                        چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩١

پس از اریه فراخوان شرکت در مراسم اول ماه می توسط کميته حمایت از شاھرخ زمانی تعدادی از اعضا و دیگر دوستان و رفقا مستقر در شھرھای مختلف ترکيه در مراسم روزجھانی کارگر در استانبول شرکت کردند.
برخی از تشکل ھای کارگری از جمله سندیکای دیسک، سندیکای کسک، انجمن ھمبستگی کارگران ترکيه، دانشجویان جبھه دموکراتيک خلق در جھت اجرایی شدن فراخوان فوق کمک ھای شایانی کردند که بدینوسيله از ھمه آنھا تشکر و قدر دانی ميکنيم.
در ساعت ١٠:٢٠ صبح به محله شيشلی روبروی پاساژ جواھر رسيدیم به دليل ازدحام جمعيت مجبور شدیم تا ساعت ١٢:٣٠ در آنجا بمانيم، ساعت ١٢:٣٠ به طرف ميدان تکسيم شروع به راه پيمایی کردیم، در این راه پيمایی از طيف ھای مختلف ایرانی ھای مقيم ترکيه حضور داشتند.
ھمراه پلاکاردھا و پوستر ھای کميته حمایت از شاھرخ زمانی چند عکس و دست نوشته ای که توسط خود شرکت کنندگان تھيه شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
طی مسير شعارھایی در رابطه با آزادی و حمایت از کارگران زندانی و زندانيان سياسی فریاد زده شد و ھمچنين شعارھایی بر عليه جمھوری اسلامی و نظام ولایت فقيه سرداده شد.
ساعت ٢ به ميدان تکسيم رسيدیم، در آنجا به انجمن ھمبستگی کارگران ترکيه پيوستيم که آنھا نيز مستقلا اقدام به حمایت از کارگران زندانی ایران کرده بودند.
تا ساعت ۴:٢٠ در ميدان تکسيم که مراسم درحال برگزاری بود حضور داشتيم پس از آن پراکنده شدیم.
لازم به ذکر است طی مدت راھپيمایی و ورود ما به ميدان تکسيم به دليل حضور متشکل مان در این مراسم مورد استقبال گسترده رسانه ھای خبری قرار گرفتيم. و ھمچنين مصاحبه و رپورتاژھایی از برخی اعضای کميته حمایت از شاھرخ زمانی تھيه شد.
در این مصاحبه ھا به مشکلات کارگران ایران و زندانيان از جمله سرکوب کارگران و تشکل ھا، ممنوع بودن تشکل ھای کارگری، دستگيری و زندانی کردن فعالين کارگری و سياسی، ممنوع بودن احزاب، گرانی و تورم، اخراج کارگران، قراردادھای موقت و ... پرداخته شد. گزارش تکميلی ارائه خواھد شد.

کميته حمایت از شاھرخ زمانی

www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

١٢/٠٢/١٣٩١