افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه بمناسبت روز کارگر

اتحاد کارگران و معلمان برای حداقل دستمزد سه میلیونی


اتحاد سوسیالیستی کارگری                                                                             یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲٦ آپریل ۲۰۱۵

بحران عمیق اقتصادی جهان سرمایه داری که از سال ٢٠٠٨ آغاز شده همچنان ادامه دارد. فساد گسترده و ساختاری رژیم اسلامی در کنار تحریمها، تاثیرات مخرب بحران اقتصادی بر زندگی کارگران و زحمت کشان در ایران را صد چندان کرده و جان دهها میلیون نفر را به لب رسانده است. چالش اقتصادی شیشه عمر رژیم اسلامی را هدف گرفته و خامنه ای و سپاه را وادار به تسلیم و قبول شرایط خفت بار قدرتهای جهانی در مذاکرات اتمی کرده است. در شرایط کنونی مبارزه اقتصادی کارگران در عین اینکه ظرفیت به میدان آوردن میلیونها کارگر را دارد حمله ای است به قلب و حیات رژیم اسلامی. مبارزه اقتصادی به ندرت چنین جایگاهی در مبارزه برای آزادی و علیه یک رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر می یابد.
روز کارگر در ایران با مبارزه برای برگزاری مراسم مستقل از دولت عجین است. کارگران ایران آزاد نیستند تا روز کارگر را مطابق خواست خود برگزار کنند. در رژیم اسلامی، جنبش کارگری ایران همواره خواهان حق برگزاری تظاهرات مستقل از دولت و شوراهای اسلامی بود. اکنون سالهاست که رژیم حتی به شوراهای اسلامی هم اجازه برگزاری تظاهرات در روز کارگر نمی دهد. در جامعه آماده انفجار از فساد، فقر، سرکوب و دستمزدهای خط مرگ، شوراهای اسلامی قدرت کنترل همان تظاهرات فرمایشی را هم دیگر ندارند. هر تجمع و تظاهراتی بالقوه می تواند جرقه ای باشد به بشکه باروت جامعه ای سر خورده و به فغان آمده از ظلم و ستم که دستفروشان و کارگرانش از سر استیصال حتی بعضا خودکشی و خودسوزی می کنند. روز کارگر امسال با نارضایتی دهها میلیون کارگر از حداقل دستمزدهای یک چهارم خط فقر در هم تنیده است و تظاهرات معلمان در دهها شهر ایران برای خواست ها ی شان و از جمله افزایش دستمزد، زمینه را برای خیزش عمومی مزدبگیران علیه یک زندگی فلاکت بار فراهم آورده. با آنکه حداقل حقوق معلمان بیشتر از کارگران است اما هنوز چند برابر کمتر از خط فقر سه میلیونی است که خود نهادهای رژیم اسلامی تعیین کرده اند. خواست حداقل دستمزد و حقوق سه میلیونی، آن خواست واحدی است که می تواند مبنای اتحاد اعتراضات کارگران و معلمان باشد.
روز کارگر امسال در شرایط تمرکز بر مبارزه برای اضافه دستمزد توسط کارگران و معلمان فرا میرسد و می تواند به همکاری مشترک کارگران و معلمان در مبارزه برای اضافه حقوق و دستمزد عملا شکل بدهد و در دل همین مبارزه پایه های ایجاد تشکلهای کارگری بنا شود. مطالبه سه میلیونی دستمزد می تواند نارضایتی و مبارزات کارگران و معلمان را در عرصه مبارزه برای اضافه دستمزد در هم ادغام کند و شرایط را برای سازمان یافتن یک مبارزه پیروزمند مهیا سازد.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

سرنگون باد رژیم اسلامی

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

۲۵ آوریل ۲۰۱۵