افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برگزاری مراسم روزکارگر


کارگران فلزکارمکانیک                                                                                    شنبه ٢٨ فروردین ١٣٨٩

این فراخوان بر مبنای حمایت کارگران کمونیست ایران از اتحاد عمل کارگران است و به هیچ عنوان تأیید مواضع اتخاذ شده در متن آن نیست.

فراخوان برگزاری مراسم روزکارگر

درتاریخ ٨/٢/١٣٠١ اتحادیه مرکزی کارگران ایران به رهبری محمد دهگان برای اولین بارتعطیلی اول ماه مه رابعنوان روزکارگرمطرح نمود وازکارگران دعوت کرد که درتظاهرات اول ماه مه شرکت کنند.روزنامه حقیقت دراین روزنوشت«اول ماه مه باید تعطیل شود این تعطیلی هرج مرج نیست.این تعطیل انقلاب هم نیست،این تعطیل است که باید ملت از حکومت با زورحقوق خود را مسترد دارد.این عید نیست بلکه دادخواهی است.این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد،باید به حکومت فهماند که تو نوکرملت هستی باید موافق خواهش ملت رفتارکنی،تو نمی توانی از آزادی قلم،آزادی مطبوعات وآزادی اجتماعات جلوگیری کنی،زیرا آن حق مشروع ملت است.تونباید بدون رضا وخواهش ملت برخلاف مصالح ملت با اجانب معاهده عقد کنی،زیرا آن حق را ملت بتو نداده است.تو نباید ونمی توانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرار داده،اولاد اتباع خود را وکیل کنی وقوم وخویش خود را درادارات دولتی جابجا نمایی.» روزنامه حقیقت در١١/٢/١٣٠١ باردیگرنوشت«به عقیده ما:
١- فردا باید بدون تاخیر درتمام نقاط ایران حکومت های نظامی لغو شود،زیرا مخالف قانون اساسی است.
٢- محبوسین سیاسی که به جرم آزادی خواهی یا هرنوع مسلک سیاسی درایران توقیف شده اند،آزاد گردند.
٣- جرایدی که تا بحال بدون محاکمات هیات منصفه درمرکزولایت توقیف شده اند،منتشرگردند.
۴- اصول امتیاز روزنامه که برخلاف قانون اساسی است ملغی گردد.
۵- نظارت وجلوگیری ازهرقبیل آزادیخواه لغو بشود.
٦- کنفرانس،میتینگ،اجتماعات درهمه جا آزاد باشد.
٧- مامورین دولتی که به آنها اتهام دزدی وخیانت زده شده واعم از وزیرووکیل یا مستشارتحت محاکم بیرون آیند.
٨- قانون برای تعیین حدود کارگروکارفرما وضع شود،بطورکامل ازمظالم وغارتگری حکام ومامورین دولت عموما جلوگیری ودرصورت تجدید فجایع آنها،مجازات به آنها داده شود.
پس از٨٧ سال که ازصدوراین اطلاعیه می گذرد هنوزبسیاری از این خواسته ها عملی نشده اند وما درحالی به پیشواز روزکارگرمی رویم که زندگی وکار کارگران با بی تدبیری مسوولان هرروزبدتر از روزگذشته است.بیکاری، فقرو فساد بیدادمی کند.فاصله طبقاتی هرروز گسترش می یابد.دستاوردهای پدران کارگرمان مورد هجوم قرارگرفته اند.قانون کاربه ورق پاره ای تبدیل شده است،از تامین اجتماعی جز سازمانی رنگ رو رفته چیزی باقی نمانده ودستمزد مصوب دولت برای طبقه کارگر سه برابربا خط فقر فاصله دارد.نیمی ازمردم ایران درزیرخط فقر قرار دارند.خطوط اصلی انقلاب بهمن که عدالت واستقلال اقتصادی وآزادی های مدنی بود امروز در31مین سالگرد آن به فراموشی سپرده شده است.چه باید کرد؟
١- وظیفه همه کارگران پیشرواست که درتشکیل سنگ بنای یک جامعه مدنی به تشکیل سندیکاهای کارگری مدد رسانند واین وظیفه را درصدرخواسته ها وعمل روزمره اشان قراردهند.
٢- با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ازجمله اصل ٩(هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را،هرچند با وضع قوانین ومقررات،سلب کند) اصل ٢٦(احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی وصنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند،...هیچکس را نمی توان از شرکت درآنها منع کرد یا به شرکت دریکی از آنها مجبورساخت)اصل ٢٧(تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها،بدون حمل سلاح،بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است)اصل 43(برای تامین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقر ومحرومیت وبرآوردن نیازهای انسان درجریان رشد،با حفظ آزادگی او،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوارمیشود: ١- تامین نیازهای اساسی:مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت،درمان،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه)آزادی تشکیل سندیکا،آزادی اجتماعات،داشتن زندگی مناسب با دستمزد در شان زحمکتشان،منزلت خود را خواستارباشیم.
٣- برای آزادی همه زندانیان مدافع حقوق کارگران ازجمله اعضای هیات مدیره سندیکاهای کارگران شرکت واحدوهفت تپه: منصوراسانلو،ابراهیم مددی،علی نجاتی وفعال کارگری محمد اشرفی ودیگرزندانیان کوشا باشیم.
ما دست یاری وکمک به طرف همه خواهران وبرادران زحمتکش ومزد بگیربا فکروعقیده دراز نموده،با همبستگی کارگری خود نگذاریم عرصه زندگی برایمان دشوارترگردد.

دوستان کارگروهموطنان عزیز

ما کارگران فلزکارمکانیک بنای تجدید عهد وپیمان درباره مسایل مشترک کارگریمان را داریم وبه یمن فرا رسیدن این جشن بزرگ،می خواهیم این جشن بین المللی را با همبستگی خودمان،هرچه با شکوهتربه نمایش بگذاریم.کسانیکه دغدغه آزادی،استقلال اقتصادی،عدالت اجتماعی،صلح وآبادانی وسرافرازی این مرزوبوم را دارند،دست وقلب ما پذیرای یاری آنان است.جهت همراهی وپی گیری ودستیابی به مطالبات بر حق ومشترکمان ما را یاری کنید تا با سربلندی وافتخار فردایی بهتر برای فرزندانمان را آماده کنیم.تصمیم با ماست.

کارگران فلزکارمکانیک - اسفند ٨٨

www.felezkar.bogfa.com

رونوشت به:

سندیکای کارگران شرکت واحد- سندیکای کارگران هفت تپه- کارگران ایران خودرو(سایت خودروکار)- هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش- کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری- کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری- کانون مدافعان حقوق کارگر- اتحادیه آزاد کارگران- جمعی ازفعالین کارگری GFK - شورای کارگران ذوب آهن ودیگرتشکل های کارگری.
تکثیر این اطلاعیه نشان از آگاهی وهمبستگی طبقه کارگر است

http://www.felezkar.blogfa.com