افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برگزاری جشن روز کارگر


کارگران فلزکارمکانیک                                                                                 چهارشنبه ۲۴ فروردین ١٣٩٠

« اول ماه مه باید تعطیل شود، این تعطیلی هرج ومرج نیست، این تعطیل انقلاب هم نیست. این روز دادخواهی است» روزنامه حقیقت ٨/٢/١٣٠١
روزاول ماه مه روزاعتراض زحمتکشان جهان برعلیه سیستم بهره کش و انسان کش نظام سرمایه داری است. کارگران وزحمتکشان،بیکاران، مستمری بگیران و دریک کلام همه مزدبگیران دراین روز گردهم میآیند تا با نیروی متحد خود همگام با دیگر زحمتکشان جهان برای فردایی بهتر مبارزه کنند. امسال نیزدرشرایطی به پیشوازاول ماه مه می رویم که بحران جهانی سرمایه داری درسراسرجهان، بیکاری روزافزون کارگران - کاهش دستمزدها - کاهش خدمات درمانی وآموزشی - بالابردن سن بازنشستگی را بدستورصندوق اهریمنی پول درکشورهابرعلیه زحمتکشان به مورداجرا گذاشته است. درکشورمانیزهمین مصیبت هانه تنهااجرامی گردد، بلکه باهدفمندی یارانه ها وتزیرق پول به جامعه سعی درکاهش بحران سرمایه داری دارند. پولی که قرار بود زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور مارا بهبود بخشیده و آبادانی وعدالت را برای مردم به ارمغان بیاورد، درسال جدید تورم افسار گسیخته ای را به زحمتکشان و مردم ایران تحمیل خواهدکرد. روند حمله به دستاوردهای یکصدساله زحمتکشان بازمزمه بهترشدن وضع کارگران باپرداخت یارانه های نقدی به موجی از تبلیغات زهرآگین « به جای افزایش مزد حمایت های اجتماعی کارگران تقویت شود»، «احیای نظام استادشاگردی درقانون کار»،«فعالیت به مدت ٨ ساعت در روزغلط است دولت بایدبه جای روزمزد به سمت کارمزدحرکت کند» ، «نظرسازمان ملل،درآمدروزی یک دلارخط فقر است»،«چون هدفمندی یارانه هااثرات منفی نداشته است، دلیلی برای افزایش جهشی مزدنیست» پرداخته و نشان ازجریانی کارگرستیز و ضدقانون اساسی خبرمی دهد. این جریان که درآغازسال با افزایش ٦ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی حرکتی راشروع کرده بود، به این بسنده نکرده باپیش کشیدن دریافت فرانشیزاز بیماران درمانگاههای مراکزملکی تامین اجتماعی و سپس افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال دربرنامه پنجم توسعه، به این روندغیرقانونی سرعت بخشید. این روندخطرناک که ریشه درقانون کارتوکلی دهه شصت داردوبامبارزات پدرانمان سرکوب شده بود، باردیگرقدعلم کرده تااین بارقانون کار و قانون اساسی رابه ورق پاره ای بدل کرده همین حداقل حقوق زحمتکشان را نیزنابودسازد.
هرچه عرصه برزحمتکشان تنگ ترمی گردد، فضابرای غارت ثروت زحمتکشان و استثمارهرچه بیشتر آنان برای سرمایه داری انگل تجاری بازترمی گردد. باخصوصی سازی کارخانجات متعلق به زحمتکشان، سرمایه داری انگل تجاری باخریدارزان این موسسات تولیدی به بهانه نوسازی وبهسازی تجهیزات کارخانه ها،بادریافت وامهای چند صد میلیاردتومانی و دلاری ازسیستم بانکی، کارخانه هارا به حال خودرها کرده و با نپرداختن حقوق کارگران، باری دیگر را به دوش زحمتکشان می نهند. در حالی که زحمتکشان برای دریافت وامهای چندصدهزارتومانی سرگردان هستند، درعوض سیستم بانکی به این سرمایه داران خائن باسهل ترین شرایط وام می دهند تا این بی وطنان ارزهای با ارزش نفتی را در آن سوی مرزهاسرمایه گذاری کرده، اقتصادملی را هرچه بیشتر به سمت نابودی بکشانندویا واردات را بلای جان صنعت و کارگران ایرانی باهمین وامهای گرفته شده از سیستم بانکی بنمایند. تا با ویران سازی صنایع کشور، کارگران را بیکارکرده و اقتصاد ملی را هرچه بیشتر به خارج وابسته کنند. در شرایطی که هرروز کارخانه ای تعطیل ویا باحداقل تولیدکارمیکند، ما شاهدگشایش بانکی جدید در سیستم مالی کشورهستیم. آنچه امروززحمتکشان سراسر دنیا رابه اعتراض وادارکرده بیکاری،کاهش خدمات درمانی و بهداشتی، کاهش دستمزدها، کاهش خدمات آموزشی ومبارزه باسندیکاهای کارگری باتوصیه صندوق بین المللی (اهریمنی) پول وسازمان تجارت (غارت) جهانی است. آنچه هم اکنون درکشور ما نیزروی می دهد، جز این نیست. حمله به دستاوردهای طبقه کارگر، جهانی است و مبارزات کارگران نیزباسرمایه داری، جهانی است. دریکی ازجلسات اتحادیه کارگران شرکت نفت ایران انگلیس درمهرماه ١٣٢۵، کل فرج یکی از اعضای اتحادیه چنین گفت: «رفقا،ماتنهاحقوق حقه خود را می خواهیم، تاشاید در وضع بهتری زندگی کنیم.کارگران درهرکشوری ازجهان برای افزایش دستمزد خود فریاد می کشند،آنان نه به منظورشرارت و یا آشوب، بلکه ازروی حقیقتی فریاد می کشند.» مادست یاری وکمک به طرف همه خواهران وبرادران زحمتکش ومزد بگیر اعم از شاغل، بیکار، مستمری بگیربا هرفکر وعقیده درازنموده، باهمبستگی کارگری خودنگذاریم عرصه زندگی بر ما و فرزندانمان دشوارترگردد. بیاییداول ماه مه رابه کارزاری جهت قانون کاری شایسته، تامین اجتماعی در شان و شخصیت کارگران، دستمزدی شرافتمندانه و زندگی آبرومند و ایجاد سندیکاهای کارگری، این سنگرهمیشگی زحمتکشان و مدافع واقعی حقوق رنجبران درمقابله باتهاجم سرمایه داری به ثروت ملی ودسترنج کارگریمان تبدیل کنیم. اول ماه مه گرد هم آییم و دست دردست یکدیگرمتحد شویم.

وقتی مبارزه می کنیم همیشه پیروز نمی شویم ولی اگرمبارزه نکنیم، همواره شکست می خوریم.

سندیکا ایران دوم ماست، آن راخواهیم ساخت.

مستحکم بادهمبستگی زحمتکشان ایران وجهان

کارگران فلزکارمکانیک - ١٢/١٢/١٣٨٩