افق روشن
www.ofros.com

جلسه سخنرانی به مناسبت اول ماه مه


کميته فعالين کارگری                                                                                     سه شنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩١

جلسه سخنرانی به مناسبت اول ماه مه ٢٠١٢ بخش يک

شامل پيش گفتاری از رفيق اروند و سپس سخنرانی رفيق وحيد تقوی

بخش يک

 

کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت