افق روشن
www.ofros.com

گزارش تصویری گرامی داشت روز جهانی كارگر در تهران


یكی از كارگران                                                                                        سه شنبه ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٠

گرامیداشت روز جهانی كارگر در تهران

كارگران تهران امسال در گروهای كوهنوردی خود در كارخانجات مختلف منطقه تهران روز جهانی خود را گرامی داشتند. در نهم اردیبهشت در منطقه دارآباد گروه‌های هیئت كوهنوردی كارگران تهران روز كارگر را گرامی‌داشتند.
روز ١١ اردیبهشت در یكی از شركت‌های خودروسازی روز كارگر گرامی‌داشته شد.
در شانزدهم اردیبهشت خانواده های كارگران تهران با همكاری هیئت كوهنوردی كارگران استان در گلگشت خانوادگی در منطقه برغان كرج گردهم آمدند و به مناسبت روز جهانی كارگر در كنار هم روز خود را گرامی داشتند.

یكی از كارگران شركت كننده در برنامه