افق روشن
www.ofros.com

ویژه روز جهانی کارگر

گفت و گوی بهروز خباز با فعالین کارگری؛

تلویزیون برابری                                                                                              دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۴ مه ۲۰۱۵

گفتگوی بهروز خباز با علی پیچگاه، علیشیر مبارکی، داوود رضوی، آیت نیافر، فریبرز رئیس دانا و فرخنده اشنا

گفتگوی بهروزخباز با ۱۱ فعال در ایران و خارج از کشور

( برگرفته از برنامه گفتگوهای کارگری بهروزخباز در رادیو همبستگی ) - برنامه ویژه روز جهانی کارگر ستار رحمانی ، اسماعیل عبدی، مجید تمجیدی، علی پیچ گاه، علی شیر مبارکی، داوود رضوی، آیت نیافر، ناصر آغاجری، فریبرز رئیس دانا، فرخنده آشنا، یک مددکاراجتماعی ... ُ و نسرین ابراهیمی

نئولیبرالیسم و تاثیرآن برطبقه کارگر،

گفتگوی بهروزخباز با نسرین ابراهیمی فعال سیاسی سوسیالیست