افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در تركیه


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                         دوشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩١

فراخوان برای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در تركیه

دفاع از كارگران و مطالبات و مبارزاتشان، حمایت از زندانیان سیاسی و رهبران بازداشت شده طبقه كارگر و اعلام همبستگی جهانی با مبارزه طبقه كارگر جهانی و جنبش ضد سرمایه داری و ضد تعرض به زندگی مردم از وظایف اصلی تمام فعالان آزادیخواه و برابری طلب است. بدینوسیله كمیته حمایت از شاهرخ زمانی و جمعی از فعالان سیاسی ایرانی پناهنده در كشور تركیه از تمامی آزادیخواهان و مدافعان حقوق كارگران برای شركت در مراسم باشكوه روز جهانی كارگر در شهر استانبول دوشادوش كارگران، زحمتكشان تركیه دعوت بعمل می آورد.

وعده دیدار ما درروز سه شنبه اول ماه مه ساعت ۹ صبح استانبول محله شیشلی روبروی پاساژ جواهر

پیروز باد روز جهانی کارگر

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی