افق روشن
www.ofros.com

مجموعه ای از پوستر های کارگران زندانی، شعار و باندرور


کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی                                                                               جمعه ٨ اردیبهشت ١٣٩١

   

   

   

کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی