افق روشن
www.ofros.com

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر


کمیته همبستگی ... - استرالیا                                                                            دوشنبه ۲٩ فروردین ١٣٩٠

Solidarity Committee with Iranian Workers Movement- Australia
proletarianunite@gmail.com

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا