افق روشن
www.ofros.com

!گرامی باد روز جهانی کارگر


كميته همبستگى با... -استراليا                                                                           شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٨٩

بار ديگر، اول ماه مه، روز جهانى طبقه كارگر پيش روى ماست. اگر چه در همه روزهاى سال، چه روزهاى كارى و چه روزهاى تعطيل، طبقه كارگر در نبردى نابرابر با سرمايه دارى روبروست. اما روز اول ماه مه، جشن طبقه كارگر و سمبل پيروزى آن در اتحاد و همبستگى است. روزه اول ماه مه، روزى است كه بايستى اعلام كرد كه نظام پوسيده سرمايه دارى شايسته انسان ها نيست. پرچم هاى سرخ طبقه كارگر را برافراشت و براى انقلاب كارگرى آماده شد.
اول ماه مه، روز اتحاد، همدلى و برپايى ايده هاى بزرگ انسانى عليه جامعه طبقاتی و بویژه سرمايه دارى است. اول ماه مه امسال، در شرايطى برگذار مى شود كه از ابتداى سال، اخراج سازى كارگران با شدت هرچه تمام تر در ايران در جريان است. سركوب، زندان، شكنجه و اعدام همه فعالين كارگرى را تهديد مى كند. بسيارى از رهبران كارگران تنها بخاطر ايجاد تشكل هاى كارگرى با حبس هاى سنگين و در بدترين شرايط ممكن در زندان هستند. بسيارى ديگر از كار اخراج شده اند.دستمزدها و ارزش نیروی کارگران بشدت پائین آمده است ، در بسيارى از مراكز توليد و توزيع، كارگران براى ماه ها و گاه چند سال حقوق دريافت نكرده اند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با الهام از سیاست نهادهای مالی امپریالیستی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای غارتگران داخلی و بین المللی امنیت و برای کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران ناامنی و فقر و فلاکت تولید میکند.
فقر، بيمارى، فحشاء ،بی حقوق اجتماعی و اقتصاد درهم ريخته، آينده نامشخص و بحران هاى بزرگ اجتماعى ، از جمله دست آوردهای نظام سرمايه دارى ايران براى كارگران و زحمتكشان بوده است. سركوب زنان، اقليتهاى دينى و فرهنگى، رواج خرافات، گسترش روزافزون اعتياد به مواد مخدر، نابسامانى هاى گسترده مالى و بلاخره سركوب خونين جنبش حق طلبانه مردم ايران در طى يك سال گذشته، چهره هار و غارتگر رژيم سرمايه سالار جمهورى اسلامى بوده است.
با وجود همه اين مشكلات بزرگ كه هر انسانى را به تنهايى هزاران بار از پاى در مى آورد، كارگران با اتحاد و همبستگى ستايش آميز خود به اين پيكار عليه فقر و بندگى برخاستند. شجاعانه با اعتصابات پيگر، تظاهرات و آكسيون هاى متعدد براى آزادى رهبران خود و گرفتن خواسته هايشان بپا خاسته اند. در ماه مى سال گذشته، رژيم جمهورى اسلامى، تظاهرات مسالمت آميز در گرامى داشت اول ماه مى را، بشدت سركوب كرد و ده ها تن از شركت كنندگان را در پاك لاله تهران دستگير نمود.
اين رفقاى كارگر تا ماه ها در زندان و در پايين ترين شرايط دربند بودند. كمى پس از آن جنبش مردمى كه طى ٣٠ سال گذشته زندگى، آرزوها و آزادى شان توسط رژيم پليد جمهورى اسلامى به يغما رفته بود، به خيابان ها آمد و رژيم را به چالش بزرگترى طلبيد. رژيم جمهورى اسلامى بخوبى مى داند كه همبستگى جنبش مردمى با طبقه كارگر، آخرين ميخ را بر تابوت وى خواهد كوبيد و سركوب اين دو نيروى عظيم از توانش خارج است، بنابر اين با تمام قوا به جنگ فعالين كارگرى و مراسم امسال اول ماه مى رفته است. و با نظامی – پلیسی کردن جامعه و بگیرو ببند سعی به درهم کوبیدن جنبش کارگری دارد
طبقه كارگر ايران، همچون رفقاى خود در ديگر نقاط جهان، در هر زمان و مكانى، پيگيرانه و پرقدرت به ستيز خود ادامه داده است. برخلاف جنبش هاى دمكراتيك كه در ايران در طى ده ماه گذشته اوج و فرودش را شاهد بوديم، طبقه كارگر همواره پرچم سرخ مبارزه اش را بر دوش مى كشد. جنبش كارگرى که برای ایجاد تشکلات مستقل صنفی – سیاسی خود مبارزه می کند نیک می داند كه اساسا مشكلش را در اصلاح و ترميم اين دولت و يا آن رژيم سرمايه سالار حل نخواهد شد . سرنگونى اين نظام پوسيده و بطور مشخص در مورد كارگران ايران، سرنگونی رژيم جمهورى اسلامى و برقرارى حكومت كارگرى و سوسياليستى، تنها راه رهايى بشريت است.
اين خواسته بدون انقلاب كارگران و زحمتكشان برقرار نخواهد شد.

پیش به سوی سازماندهی و انقلاب

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران.

پیروز باد مبارزات طبقه کارگر

زنده باد سوسياليسم

كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران-استراليا

آپريل ٢٠١٠

Solidarity Committee with Iranian Workers Movement- Australia

proletarianunite@gmail.com