افق روشن
www.ofros.com

احضار: علی نجاتی به دادگاه و محمود صالحی و محمد عبدی پور به حفاظت اطلاعات


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٨٩


احضار علی نجاتی به دادگاه در آستانه ی آزادی وی

بر اساس خبر دریافتی،علی نجاتی رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به مدت شش ماه به خاطر نمایندگی و احقاق حقوق کارگران هفت تپه در زندان دزفول محبوس بوده است طبق یک احضاریه رسمی به شعبه دو دادگاه انقلاب شوش فراخوانده شده است.
علی نجاتی در روز ٢٢ اردیبهشت آخرین روز حبس ِ شش ماهه ی خود را خواهد گذراند و آزاد خواهد شد اما وی را برای روز ٢٩ اردیبهشت برای جلسه ی دادگاه فراخوانده اند!
نجاتی و دیگر همکارانش ،فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر، به اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام و نظایر ِ آن محکوم به تحمل حبس شده بودند، و این در حالی است که نجاتی، دوباره به همان اتهام باید در دادگاه پاسخگو باشد و از خود دفاع کند. این بدین معنی است که نجاتی برای یک اتهام واحد، دریک مقطع زمانی دوبار محاکمه میشود، حال آنکه در یکی از این محاکمات وی محکوم به حبس شده و دوره ی حبس را نیز گذرانیده است.
ما بار دیگر احضار و بازداشت فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران دربند هستیم.

------------------

احضار محمود صالحی و محمد عبدی پور از طرف نیروهای حفاظت اطلاعات

بر اساس گزارش رسیده امروز شنبه مورخ ١١/٢/٨٩، محمود صالحی و محمد عبدی پور به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، ساعت ١١ صبح از طرف نیروهای حفاظت اطلاعات بنا به دستور دادستان سقز دستگیر شده و تا ساعت ٣ بعد از ظهر در محل آگاهی در بازداشت به سر بردند.
لازم به ذکر است که از نامبردگان خواسته بودند تعهد دهند که در مراسم روز کارگر شرکت نکنند. اما با عدم تعهد نامبردگان مواجه شدند و سر انجام آنها را ساعت ٣ بعد از ظهر آزاد کردند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١١ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com