افق روشن
www.ofros.com

!فراخوان همبستگی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                               سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

کارگران! تشکل ها و فعالین کارگری!
همان طور که می دانیم سرمایه داری برای برون رفت از بحران همه جانبه ای که در آن غوطه ور است، با سوءاستفاده از پراکندگی و عدم همبستگی طبقه کارگر دور جدیدی از حمله به معیشت و زندگی کارگران را که تحمیل دستمزد ٦٠٩٠٠٠ تومانی نمونه ای از آن است آغاز نموده است. بیاییم با اتحاد و همبستگی در این روز گوشه ای از صف قدرتمند و مستقل طبقه کارگر را به نمایش بگذاریم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از کلیه کارگران، تشکل ها و فعالین دلسوز جنبش کارگری می خواهد تا با اتحاد عمل و همکاری مشترک در این روز، مروج هرچه بیشتر وحدت و همبسگی طبقاتی در میان کارگران باشیم.

زنده باد اول ماه مه، زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ١٣٩٣/٢/۵