افق روشن
www.ofros.com

گزارش برگزاری مراسم اول مه مه در مهاباد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                شنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩

بنا به گزارش کمیته برگزار کننده ١ می شهرستان مهاباد، روز جمعه ١٠ اردیبهشت ساعت ١۵ تا ١٧ مراسمی در اطراف شهرستان مهاباد به مناسبت اول ماه مه توسط جمعی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برگزار گردید.
در مکان برگزاری مراسم پلاکاردهای سرخ رنگی با مضمون: اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد- ما خواستار آزادی کارگران در بند هستیم - تشکلهای کارگری را با نیروی خود ایجاد نماییم نصب شده بود.
در آغاز مجری برنامه ضمن خیر مقدم به حاضرین ، روز جهانی کارگر را تبریک نمود و فهرست برنامه ها را به شرح زیر که برگزار گردید اعلام نمود:
سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر
یک دقیقه سکوت به یاد جانباخته گان طبقه کارگر
سرود نان توسط یکی از حاضرین
تاریخچه و موقعیت جنبش کارگری توسط یکی از اعضای کمیته هماهنگی به شکل سخنرانی
وضعیت جنبش کارگری ایران توسط یکی از اعضای کمیته هماهنگی
شعر وموسیقی در میان برنامه
بحث آزاد راجع به جنبش کارگری
قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر که توسط ١٠ تشکل کارگری به تصویب رسیده بود یکی ا زحاضرین آن را قرائت نمودند که در پایان هر بند از قطعنامه با کف زدن حاضرین مواج گردید.
بعد از قطعنامه با پخش شیرینی و خواندن سرود و آهنگ شاد مراسم را به پایان بردند.

   

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٢ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com