افق روشن
www.ofros.com

جنبش اشغال در اول ماه مه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              سه شنبه ١٩ اردیبهشت ١٣٩١

جنبش اشغال وال استريت با ترتيب دادن تظاھراتھايی درشھر ھای مختلف آمريکا به مناسبت روز جھانی کارگر به اين کمپين جانی تازه بخشيد . اين جنبش با شعار "خيابان ھارا از آن خود کنيد، ميادين را بگيريد." پيشنھاد اعتصاب عمومی در ھمه کشورھارا داده بود. طبق گزارشات دريافتی در شھر ھای سياتل ،کليولند،اوکلند، نيويورک ،شيکاگو، سانفرانسيسکوو لس آنجلس مردم به خيابان ھا ريختند و عليه نابرابری و بی عدالتی ناشی از سيستم مالی حاکم بر جھان شعارھايی سر دادند.دراين تظاھرات ھا تعدادی از تظاھر کنندگان دستگيرشدند.
در نيويورک صدھا نفر با گذشتن از پل ويليامز برگ از بروکلين به سمت مانھاتان رژه رفتند اما بر خلاف برنامه ريزی که قبلا از طرف سازمان دھندگان صورت گرفته بود ھيچ پل يا تونلی مسدود نشد.طبق گزارش اسوشيتد پرس نامه ھايی حاوی پودر ذرت به بانک ھای نيويورک وھمچنين به شھردارنيويورک ميشل بلومبرگ فرستاده شد در اين نامه ھا نوشته شده بود:" روز کارگر مبارک، اين به شما ياد آوری ميکند که بر اوضاع کنترل نداريد."در اين تظاھرات ٣٠ نفر دستگير شدندھمچنين بعضی گزارشات حاکی از دستگيری ۵٠ نفر از تظاھرکنندگان می باشد.بين تظاھر کنندگان افرادی که با ماسک صورتشان را پوشانده بودند ديده می شد.
در پارک بريانت که يکی از اردوگاھھای اصلی جنبش اشغال می باشد نمايشگاه کتابی از آثارتوره آ،آليس واکر و اسکات فيتز جرالد برپا شده بود. در کليولند ۵ نفر به جرم تلاش برای انفجار يک پل که از ميان دره پارک ملی ميگذرد دستگير شدند.بنا به متھمين مواد منفجره ساختگی و غير واقعی خريداری کرده و در نزديکی پل جاسازی کرده بودند.بنا به WEWS اظھار گفته فکس نيوزدر اين قضيه بھيچوجه خطری متوجه مردم نبوده.و قطعات انفجاری اساسا غير قابل راه اندازی بوده اند. در اوکلند کاليفرنيا پليس برای متفرق کردن تظاھر کنندگان ،از گاز اشک آور استفاده کرد بنا به اظھار پليس در اين تظاھرات ٤ نفر دستگير شدند.
بنا به اظھار سياتل تايمز مردان سياھپوش به بانک ھا و مراکز تجاری اين شھرحمله کردند،ھمچنين ،باشليک گلوله ھای رنگی به ساختمان دادگاه استيناف خشم خود رانسبت به اين نھاد دولتی ابراز کردند.شھردار مايک مک گين قانون ضبط ھرنوع سلاح قابل حمل را به تصويب رساند.در تظاھرات اول ماه مه در اين شھر حداقل دو نفر دستگيرشدند.
کارکنان غير رسمی فرودگاه بين المللی لس آنجلس به منظور اعتراض به شرط غير اتحاديه ای بودن کارگران به در اين تظاھرات ده نفر به CBSLA عنوان يکی از شرايط استخدام به تظاھرات روز اول ماه مه پيوستند.بنا به اظھار جرم مسدود نمودن يک چھارراه دستگير شدند.
در تظاھرات اول ماه مه در شھر شيکاگو ،از خواسته ھای کارگران ايرانی حمايت شد.

تظاھرات اول ماه مه در ( Seattle, San Francisco Bay Area, New York City)

 

 

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱