افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی کارگر را چگونه بر گزار کنیم؟


کمیته همبستگی ...کارگران ساختمان                                                                    یکشنبه ٧ فروردین ١٣٩٠

جمهوری اسلامی می داند،کارگران پیشرو ، انقلابی و کمونیست ها و تشکلهای موجود در فکر بر گزاری روز جهانی کارگر هستند. بنابراین او نیز از هم اکنون به دنبال مانع تراشی و اقدامات لازم خود است. پس،ازهمین امروز ما باید ضمن آماده کردن خود و سازمان دادن برای برگزاری روز کارگر به فکر خنثی کردن مانع تراشیها و عملیات ضد کارگری نظام فاشیستی – اسلامی نیز باشیم. لازم به ذکر است، ما روز کارگر را به عنوان یک ابزار قوی برای دست یابی به بخشی ازمطالبات طبقه کارگر می دانیم. بنابراین اولا" از هر شکل برگزاری به حد توان می شود، استفاده کرد. دوما" این ابزار وسیله مبارزه و نبرد طبقاتی است، نه جشن و سرور. روز رزم است، نه روز بزم. درنتیجه نوع سازماندهی آن در هر شکلی باید متناسب با رزمندگی طبقاتی با توجه به موارد حفظ امنیت رزمندگان سازماندهی شود.
سرمایه داری یک طبقه جهانی است. سرمایه داران کشورهای مختلف به همدیگر کمک می کنند. دقیقا" طبقه کارگر نیز یک طبقه جهانی است، که ضمن مبارزه در داخل کشور خودی باید به فکر اتحاد و کمک به کارگران دیگر کشورها، از آنها کمک نیز دریافت کند. در حالی که کارگران در تمامی جهان به عنوان یک طبقه در مقابل سرمایه داری جهانی صف آرایی کرده و میکنند،ما نیز به عنوان بخشی از طبقه جهانی کارگر در مقابل دشمن دم دستی یعنی سرمایه داری داخلی وعوامل آن(جمهوری اسلامی)در میدان رزم، مقابل سرمایه داری صف آرایی کردیم، ما می خواهیم با استفاده از ابزار روز جهانی کارگر دست به یک حمله جدید بزنیم و سرمایه داری می خواهد ضمن ادامه حملات و تجاوزات قبلی خود بر علیه ما دست به مقابله و همچنین حمله متقابل بزند. ضمن اینکه در نهایت اگر هر وقت طبقه کارگر توانست متحد وسراسری مبارزه کند، پیروزی نهایی را بدست خواهد آورد.اما در نبرد های مقطعی، بخصوص درنبردامروزی میان این دو صف آرایی آن طبقه ای دست آورد مثبت خواهد داشت، که با دقت و دیدن کامل تمامی وسعت میدان نبرد، برنامه ریزی و سازماندهی کرده باشد. ما بایددرتمامی مبارزات خود به خصوص درنبرد روز کارگراز مبارزه متحدانه وجهانی روز کارگر هر چه بیشتر استفاده کنیم.
ما پیشنهادمی کنیم، روزجهانی کارگررابه دو روش که مکمل یکدیگرهستند. در همین حال دو روش مستقل از یکدیگر نیزمی توانند،اجرایی شوند، برگزارکنیم.
1- برگزاری تبلیغی(یک یا چندآکسیونی را طی یک یاچند روز برگزار نماییم. که البته بایدازهمین امروزاقدام به سازماندهی تهیه ملزومات ومقدمات آن بکنیم)
2- بر گزاری ترویجی(طی یک دوره ای زمانی اقدام به برگزاری مراسم های کوچک و پراکنده با شکلها و روش های مختلف ولی پر تعدادنمایم. بازالبته این روش نیز ضمن اینکه بایدازهمین امروزاقدام به سازماندهی وتهیه ملزمات و مقدمات آن بکنیم، این نوع برگزاری خود ضمن داشتن شکل اجرایی مستقل می تواند کمک شایانی برای سازماندهی برگزاری به روش تبلیعی(آکسیونی)نیز باشد.)
هر چند که هر دو روش تبلیغی و هم ترویجی هستند. اما روش اول بیشتر تبلیغی است، تا ترویجی و روش دوم بلعکس است.به این دلیل یکی را تبلیغی و دیگری را ترویجی نام گزاری کردیم.
ما هردو پیشنهاد خود رادر بیانیه های جداگانه 22 و 23 به زودی ارایه خواهیم کردواز کلیه تشکلهاو رفقا برای گسترش و پردازش پیشنهاد های فوق و یادریافت پیشنهاد های جدید استقبال کرده آماده هماهنگی های لازم به جهت سازماندهی و برگزاری بهتر روز جهانی کارگر هستیم.
دربرنامه های روز کارگر ضمن بیان مطالبات خود باید بر علیه سرمایه جهانی که با حمله وتجاوزبه کشورهای دیگر با سد راه یا منحرف کردن جنبش های انقلابی از رشد و ارتقاع قیام ها وتبدیل شدن آنها به انقلابات کارگری جلوگیری میکند، مبارزه کنیم.

پیش بسوی تشکیل هسته های کمونیستی در محل کارو زندگی

از انقلابات مردم کشورهای جهان حمایت کنیم

تجاوز به لیبی باید هرچه زودتر متوقف شود

ما خواهان خروج نیروهای متجاوز از افغانستان و عراق هستیم

پیش به سوی ایجاد حزب طبقه کارگر

سرنگون باد نظام فاشیستی - اسلامی

سرنگون باد نظام سرمایه داری

بر قرار باد جمهوری سوسیالیستی شورایی کارگری

جبهه واحد کارگری

کمیته همبستگی برای ایجاد اتحادیه ی کارگران ساختمان

٦/١/١٣٩٠

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است