افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات و راه پیمایی اول ماه مه كارگران كانادا


كمیته حمایت از... ـ كانادا                                                                                   چهارشنبه ۴ خرداد ١٣٩٠

كارگران نورد و ذوب آهن یو.اس.استیل همیلتون روز اول ماه مه امسال را روز تظاهرات در برابر پارلمان كانادا اعلام كرده بودند و فراخوانی به تمام كارگران كانادا داده بودند كه در این گردهمایی و تظاهرات شركت نمایند وصدای اعتراض كارگران رابه گوش مردم و دولت برسانند. این تظاهرات كه از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود٬ با انحلال پارلمان كانادا و اعلام انتخابات٬ با مضحكه كمپین های انتخاباتی احزاب رنگارنگ بورژوایی مصادف گردید. اول ماه مه ٬ روز قبل از انتخابات سراسری بود و فولاد كاران همیلتون مصمم بودند كه خواسته هایشان را در برابر تمام احزاب و سیاستمداران قرار دهند و مطالباتشان رابه سنگر مبارزه كل كارگران كانادا تبدیل نمایند. درپاسخ به این فراخوان٬ در روز اول ماه مه قریب ٢۵٠٠ تن از كارگران صنعتی و خدماتی٬ دولتی و خصوصی در رشته های مختلف٬ از ایالت های انتاریو و كبك در برابر پارلمان كانادا دراتاوا گرد آمدند.
كمیته حمایت از مبارزات كارگری ایران ـ كانادا ازاین فراخوان پشتیبانی نمود واز كلیه كارگران و یاران طبقه كارگر در تورنتو دعوت نمود دراین مبارزه ٬ دوشادوش كارگران كانادا شركت نمایند.
با توجه به اینكه در آمریكای شمالی روز رسمی كارگر ٬ روز چهارم سپتامبر است ٬ برگزاری اول ماه مه فی نفسه نشانگرمبارزه جویی و رویكرد به استقلال طبقاتی كارگران و مبارزه طبقاتی در كشوری است كه برای دهه های طولانی ٬ سرمایه و رسانه های وابسته به آن كوشیده اند طبقه كارگر را به زائده پارلمانی بورژوازی بدل نمایند٬ آنها را طبقه متوسط پائین٬ وسط و بالا بنامند! وحتی از اطلاق طبقه كارگر به آنها خودداری كنند!
اكنون با بالا گرفتن بحران اقتصادی و تداوم و تشدید سیاستهای نئولیبرالیستی٬ فقر و فلاكت و بی حقوقی روزبروز دامن بخشهای وسیعتری از كارگران كانادا را می گیرد. حق اعتصاب٬ بازنشستگی و حق داشتن تشكل و اتحادیه از آنان بازپس گرفته می شود و درنتیجه كارگران نیز صفوف مستقل خود را فشرده تر می كنند وبه مبارزه رو می آورند. اهمیت برگزاری اول ماه مه در برابر پارلمان كانادا در اتاوا و اعلام مطالبات كارگران٬ در همین امر نهفته است.
با فرا خوان كمیته حمایت ازمبارزات كارگری ایران ـ كانادا در حمایت از این تظاهرات و راهپیمایی ٬ تعدادی از فعالان كارگری و اجتماعی برای شركت در آن جواب مثبت دادند. به دلیل تقارن اول ماه مه با روزهای انتخابات سراسری كانادا٬ بسیاری ازرهبران اتحادیه های بوروكراتیك از حضور و شركت فعال در این فراخوان خودداری و برخی شان تنها به فرستادن نماینده ای اكتفا نمودند وحتی از فراهم كردن امكانات رفت و آمد امتناع كردند و به این ترتیب چهره محافظه كار و زرد شان را به نمایش گذاردند. علی رغم این ما رأس ساعت مقرر به سمت اتاوا راه افتادیم وسراسر راه را با ترانه ها و سرودهای انقلابی طی نمودیم. هم چنین تاریخچه مبارزات كارگران فلزكار همیلتون و شمه ای از اوضاع كنونی كارگران اعتصابی ٬ روند اعتصاب (كه هفتم ماه مه وارد هفتمین ماه میشود )٬ مطالبات كارگران و... توسط یكی از اعضای كمیته برای شركت كنندگان بازگفته شد و به برخی سوالات در مورد نقش میدیای رسمی درتوطئه سكوت پیرامون مسائل كارگران و لزوم استفاده از میدیای اجتماعی برای خبر پراكنی و جلب حمایت افكار عمومی پاسخ داده شد و بحث و گفتگوی جمعی را دامن زد.
در مقابل پارلمان بنركمیته را گشودیم٬ روپوشهایی راكه شعارهایمان بر آنها نقش بسته بود پوشیدیم وبه جمعیت ٢۵٠٠ نفری كارگران پیوستیم.

برنامه با سرودهای كارگری همراه با موسیقی سنتی ایرلندی شروع وبا مراسم سنتی بومیان كانادا به شركت كنندگان خوشآمد گفته شد. شان مك كنی نماینده سی .ال . سی منطقه اتاوا٬ ناپلئون گومز نماینده اتحادیه سراسری فلزكار مكزیك و عضو افتخاری لوكال ١٠٠۵ ٬ رولف گرستینگررهبر این لوكال ٬ دنیس لمولن نماینده اتحادیه كارگران پست كانادا٬ ٬ ژیل پاپیون سخنگوی كانون بازنشستگان ابی تیبی بوواتر از دوناكنا ـ كبك٬ نماینده كارگران وله (لوكال ٦۵٠٠ سادبری) ٬ بازنشستگان صنایع اتومبیل سازی كانادا(لوكال ٢٢٢) و سید رایان از فدراسیون كار انتاریو از جمله سخنرانان بودند.
نماینده كارگران معادن نیكل وله (لوكال ٦۵٠٠ سادبری) با اشاره به اعتصاب یك ساله كارگران معادن نیكل سادبری٬ گفت : ما تولیدكنندگان ثروت هستیم٬ همین ساختمانهای عظیم پارلمان بدست ما كارگران ساخته شده ٬ طنز روزگار است كه از قدرتی كه به آن تفویض شده٬ كنار گذاشته شده ایم! وی با شعار معدنچیان اعتصابی سادبری به سخنانش پایان داد: یك روز بیشتر٬ یك روز قوی تر!
ژیل پاپیون نیز داستان فاجعه باری از آنچه بر كارگران ابی تیبی بوواتر رفته را نقل كرد و هشدار داد: " آنچه بر ما گذشت همه جا تكرار خواهد شد ٬ هوشیار باشید ! یك مالك به مالك دیگر می فروشد و بعد كمپانی جدید چاقو بر گلوی كارگران می گذارد تا حقوق آنها را ازمیان ببرند.
آنچه در تمام سخنرانی ها مشترك بود٬ تأكید بر حقوق كارگران٬ حق اعتصاب ٬ بازنشستگی ٬ دفاع از حق تشكل و داشتن اتحادیه و دفاع ازشرافت كارگری بود. یكی از آنان گفت: بخش صنعت و تولید دارد نابود میشود ٬ منابع و كارخانه ها راحراج كرده اند و حق و حقوق كارگران و زندگی آنها را به منافع انحصارات بزرگ میفروشند. در برابر كارگران تنها یك راه باقی مانده٬ متحد شوند و كنترل جامعه و تولید را در دست گیرند. دیگری گفت: صرفنظر از اینكه كدام حزب ویا احزابی برنده انتخابات شوند٬ هر دولتی كه روی كار آید٬ در برابر كارگران مسئول است وباید پاسخگوی كارگران باشد٬ ما آنها راوادار خواهیم كرد كه مسئولیت خود را انجام دهند.

زن جوانی از كارگران اعتصابی یو اس استیل گفت كه كارگران جوان و تازه استخدام به شدت در مقابل سیاست یك بام و دو هوای شركت و دولت خواهند ایستاد! ما با نسلهای قبل و قبل ترمان متحد هستیم. كارگران هم چنین تأكید نمودند كه مصمم به ساختن یك اپوزیسیون كارگری قوی هستند كه بتواند دربرابرسیاستهای نئولیبرالی دولت بایستد و آنرا عقب براند.
در پایان سخنرانی ها همراه با جمعیت به راهپیمایی پرداختیم. مسیر راهپیمایی از منطقه ساختمانهای اداری می گذشت كه در عصر روز یكشنبه تعطیل بود و نسبتا خلوت می نمود. تظاهرات در ساعت ٣:٣٠ به پایان رسید و پس از استراحت كوتاهی با روحیه ای شاداب و پر انرژی به سمت تورنتو حركت كردیم. در راه بازگشت٬ دوستان شركت كننده نظرات خود را در باره چند و چون حركت با یكدیگر در میان گذاشته و نكات قوت و ضعف برنامه را بر شمردند و بر تداوم چنین برنامه هایی٬ لزوم شركت فعالتر وارتباط نزدیكتربا كارگران مبارز تأكید كردند.

زنده باد همبستگی بین المللی كارگران!

كمیته حمایت از مبارزات كارگری ایران ـ كانادا

ماه مه ٢٠١١