افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه ۲۰۱٦ در پاریس


کمیته ایرانی برگزاری ...                                                                                    چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۴ مه ۲۰۱٦

در راستای اعلام همبستگی با کارگران ایران، برای حمایت از جنبش کارگران و زحمتکشان ایران، برای همبستگی بین المللی کارگران جهان و برای افشای جنایات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، به دعوت کمیته ایرانی برگزاری اول ماه مه ٢٠١٦ در پاریس، با مشارکت بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که به اصول فوق باور دارند برگزار شد.
در این روز جشن و اعتراض به افشای رژیم بیز پرداخته شد. رادیو ها و تلویزیون های ایرانی و اروپائی با افراد اپوزیسیون گفتگو کردند. برای نشان دادن تجاوزات رژیم جمهوری اسلامی به مردم و به ویژه کارگران ایران تراکت هائی در رابطه با وضعیت کارگران در ایران بدست هزاران راهپیمای اول ماه مه داده شد و همینطور اطلاعات رد و بدل گردید. این اقدام در همان راستای کارزار افشای جنایات ٣٧ ساله جمهوری اسلامی به مناسبت سفر روحانی به پاریس، تدارک دیده شده بود.
در این روز ما به اتفاق هزاران تظاهرکننده ی پاریسی، با اندیشه هائی متفاوت و رنگین کمان و به دور از هرگونه تبعیض در کنار هم بودبم . دست برادری و برابرخواهی را به گرمی می فشاریدیم و در فضائی از آرادی، جشن و صلح خواهی کنار در هم قرار داشتیم. علاوه بر اعتراض به وضعیت کارگران در ایران و بزرگداشت روز همبستگی بین المللی کارگران جهان، علیه قانون کار ارتجاعی پیشنهادی اولاند- والس به خیابانهای پاریس آمده بودیم.
به عنوان اپوزیسیون واقعی رژیم ایران با شعار و پلاکاردهایی در حمایت از خواست های کارگران ایران، افشای رژیم جمهوری اسلامی در راه پیمایی شرکت کردیم. استاند ما با نمایشگاه عکس از وضعیت ایران و کارگران و زحمتکشانش به همت یاران عدالتخواه بر پا و گروه کثیری از مردم را پذیرا بود .
حضور جوانان فرانسوی در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود که روحیه ای جوان، شاداب، مصمم، خواهان تغییر و گاهی خشمگین به این تظاهرات داده بود که همه حاکی از اندیشه تقابل با استثمار و رانتخواری و تظلم بود.
تظاهرات می ٢٠١٦ بی تردید بزرگترین تظاهرات چند سال اخیر در پاریس محسوب می شود. در مقابل پلیس هم برای حفظ فصای امنیت قدرت نمایی کم سابق ای کرده بود . در پایان تظاهرات درگیریهایی در میدان”ناسیون” به وجود آمد که در کنار عظمت تظاهرات پدیده ای بی اهمیت بود.

زنده و پاینده باد روز اول ماه مه

کمیته ایرانی برگزاری اول ماه مه ٢٠١٦ در پاریس