افق روشن
www.ofros.com

دعوت به تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱٦ پاریس


کمیته ایرانی برگزاری... - پاریس                                                                       جمعه ١٠ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۹ آوریل ۲۰۱٦

برای اعلام همبستگی با کارگران ایران

برای حمایت از جنبش کارگران و زحمتکشان ایران

برای همبستگی بین المللی کارگران جهان

برای افشای جنایات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

یکشنبه، اول ماه مه ۲۰۱٦ میز اعلامیه و تراکت از ساعت ١٨ تا١۴

نبش خیابان کوزاتیه و بلوار دیدرو (٧٢ بلوار دیدرو) مترو :Reuilly-Diderot

(تظاهرات متحرک از همین نقطه تا میدان ناسیون انجام خواهد گرفت)

پس از پیروزی کارزار افشای جنایات ۳٧ ساله جمهوری اسلامی به مناسبت سفر روحانی به پاریس، این بارنیز با شرکت

گسترده از زحمتکشان ایران پشتیبانی کنیم.

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد همبستگی بین المللی با کارگران جهان

کمیته ایرانی برگزاری اول ماه مه ۲۰۱٦ - پاریس