افق روشن
www.ofros.com

قطعنامه کارگران سنندج در اول ماه مه ٦٧


کارگران کردستان                                                                                            شنبه ٢٨ فروردین ١٣٨٩

امروز یکصد و دو سال از عمر اول ماه مه برابر با یازده اردیبهشت روز جهانی طبقۀ کارگر می گذرد. طبقه ای که می رود تا در سراسر جهان شاهد برسمیت شناخته شدن خود و خواسته های برحقش باشد. طبقه ای که تنها ضامن تحقق اهدافش همبستگی و اتحاد صفوف میلیونی اوست.
روز جهانی کارگر روزی است که تمام کارگران جهان باهم عهد و پیمان تازه می کنند که تا رسیدن به اهداف واقعی خود لحظه ای از مبارزه باز نخواهند ایستاد. ما کارگران کردستان پا بپای طبقۀ کارگر جهانی امسال هم می رویم تا با برگزاری جشن اول ماه مه پیمانمان را تازه کنیم. و یکبار دیگر بر خواسته های کارگری خود پای بفشاریم.
ما در این روز فرخنده با این قطعنامه که شامل ٢٠ ماده است قاطعانه اعلام میکنیم که ما کارگران کردستان خواهان تحقق این نکات هستیم:
١- برسمیت شناخته شدن تعطیلی یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر
٢- برسمیت شناخته شدن تشکل کارگری اعم از شورا، سندیکا، اتحادیه و کمیتۀ حل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان واقعی کارگران
٣- ایجاد کار مناسب برای کلیۀ زنان و مردان بیکار کشور که بالاتر از ١٨ سال دارند
٤- برابری زنان و مردان در کلیۀ حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
۵- ممنوعیت کار کارگران کمتر از ١٨ سال در تمام واحدهای تولیدی
٦- ممنوعیت هر نوع اضافه کاری و شب کاری در کلیۀ واحدهای تولیدی، جزکارهای ضروری اجتماع آنهم با حقوق دوبرابر
٧- افزایش دستمزدهای کارگران با توجه به بالا رفتن تورم و پرداخت حداقل دستمزد براساس هزینۀ خانوادۀ پنج نفره
٨- حداقل دستمزد کارگران با توجه به بالا رفتن تورم و هزینۀ خانوادۀ پنج نفری باید توسط نمایندگان واقعی کارگران تعیین شود
٩ - برقرای ۴٠ ساعت کار و ٢ روز تعطیل متوالی
١٠- ایجاد فضای تحصیل برای فرزندان کارگران و زحمتکشان با مخارج دولتی
١١- مسکن مناسب، بهداشت و تعاونی مصرف در محل های مناسب برای کارگران و زحمتکشان
١٢- ممنوعیت هرگونه اخراج و پائین آمدن دستمزدها از طرف کارفرمایان به بهانۀ سربازی
١٣- ایجاد بیمۀ بیکاری برای تمام افراد کشور اعم از زن و مرد بالاتر از ١٨ سال
١۴- لغو ماده ٣٣ از قانون کار که به کارفرمایان اجازۀ هر گونه اخراجی را بدون پرداخت هزینه های مناسب داده است ١۵- افزایش روزهای مرخصی از ١٢ روز به بیست روز در کلیه واحدهای تولیدی و غیر تولیدی برای کارگران
١٦- فراهم کردن امکانات ورزشی برای کلیۀ کارگران درمحیط های کارگری
١٧- ممنوعیت هر گونه جریمۀ کارگران از طرف کارفرمایان به بهانه های مختلف
١٨- از آنجا که زنان نصف جامعه را تشکیل میدهند ما خواستار ایجاد مهد کودک، شیرخوارگاه و مرخصی کافی در زمان بارداری و ایجاد رختشویخانه در محل کار و سکونت هستیم
١٩- ما کارگران کردستان پشتیبانی قاطعانۀ خود را از مبارزات حق طلبانۀ کارگران و زحمتکشان فلسطینی بر علیه اسرائیل و امپریالیسم اعلام میداریم
٢٠- ما کارگران کردستان هر نوع حمله به شهرها علیه مردم بیدفاع اعم از توپ باران، موشک باران و بمباران شیمیائی را شدیداً محکوم مینمائیم.

زنده باد اول ماه مه - یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر

پرتوان باد مبارزات کارگران در راه به ثمر رساندن اهداف خود

کارگران کردستان اول ماه مه ١٣٦٧