افق روشن
www.ofros.com

قطعنامه كارگران خباز سنندج به مناسبت روز جهانی كارگر


جمعی از كارگران خبازیهای...                                                                         یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٣٩١

اول ماه مه ،١٢ اردیبهشت، یادآور مبارزه كارگرانی است كه از ظلم سرمایه داری به تنگ آمده و فریاد آزادیخواهی و حقوق انسانی سر می دهند. این روز یادآور تلاش كارگرانی است كه در جدال برای بدست آوردن حداقل معیشت و ساعت كار عادلانه رو در روی سرمایه داری و حامیانشان ایستادند و با نثار خون خود تاریخ را ورقی دیگر زدند تا حقانیت كارگران را به اثبات برسانند.
امروز ما كارگران در شرایطی به استقبال اول ماه مه می رویم كه بحران جهانی سرمایه گریبان بسیاری از دولتهای سرمایه داری را گرفته و برای بقای خود به سفره خالی كارگران حمله كرده اند و اندك حقی را كه كارگران طی دهها سال مبارزه به سرمایه داری قبولانده بودند، در حال بازپس گیری آن اند و بار سنگین این بحران را بر دوش طبقه كارگر انداخته اند. در ایران نیز طبقه كارگر مستثنی از هم طبقه ای های خود در دیگر نقاط جهان نبوده اند و این بحران جامعه كارگری ایران را نیز درنوردیده است. به گونه ای كه كارگران ایران از یك زندگی انسانی بطور مطلق محرومند؛ این محرومیت برای كارگران خباز درسنندج حتی یك درجه بیشتر نیز می باشد، بطوری كه از زمان شروع طرح هدفمند كردن یارانه ها تا به امروز، معیشت كارگران خباز روز به روز رو به فنا رفته است، به شكلی كه بسیاری از این كارگران كار خود را ترك می گویند و برای بدست آوردن لقمه نانی، ترك دیار می كنند.

كارگران!!
همانگونه كه منافع سرمایه داری در سراسر جهان درهم تنیده شده و سرمایه داری جهانی با اینكه فرهنگها، زبانها و ملیتهای متفاوت دارند، هیچ گاه منافع مشتركشان را فراموش نمی كنند و خود را یك خانواده بزرگ می دانند و برای استثمار هر چه بیشتر كارگران و پایمالی حقوق آنها و نیز برای اینكه منافع خود را در مقابل هم نبینند سازمانها و نهادهای جهانی تجارت درست می كنند. به همین خاطر، ما جمعی از كارگران خباز در سنندج، خود را بخشی از طبقه كارگر جهانی می دانیم و ضمن حمایت از قطعنامه دیگر سندیكاها و تشكلهای مستقل كارگری و اعلام پشتیبانی از فراخوان جنبش ٩٩% درصدی ها برای اول ماه مه، با شركت در مراسمهای این روز، خواستها و مطالباتمان را به شرح زیر اعلام می داریم:
برسمیت شناختن روز جهانی كارگر بعنوان روز تعطیل رسمی در ایران و برپایی مراسم این روز به طور مستقل .
ما تعیین حداقل دستمزد ٣٩٠ هزار تومان برای كارگران را توهین به شان كارگران می دانیم و خواهان لغو جلسات سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزدها هستیم.
ما كارگران خباز، طرح اصلاحیه قانون كار را حمله ای آشكار به معیشت خود و دیگر كارگران در ایران می دانیم و خواستار عدم اجرای آن هستیم.
ما خواهان امنیت شغلی كارگران، در كارگاههای زیر ۵ نفر می باشیم.
ما خواستار اجرایی كردن كامل قانون مشاغل سخت و زیان آور، برای كلیه كارگران خبازیها هستیم و می خواهیم از شرایط بازنشستگی پیش از موعد بهره مند شویم.
ما كارگران خباز خواستار تعیین دستمزدهای خود بر اساس حداقل دستمزدها با احتساب تورم واقعی می باشیم.

زنده باد روز جهانی كارگر

جمعی از كارگران خبازی های سنددج و حومه

٨/٢/١٣٩١