افق روشن
www.ofros.com

همبستگی و حمایت از بیانیه مشترک تشکل های کارگری


کمیته های کارگران سوسیالیست                                                                       یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

ما کارگران سوسیالیست در راستای برگزاری هر چه با شکوهتر مراسم روز جهانی کارگر و با توجه به ضرورت اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر کارگران دراین روز ضمن تاکید بر فراخوان قبلی برای برگزاری مراسم در خیابان ها از بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری حمایت نموده و به سهم خود سعی در برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم داریم.
روز جهانی کارگر و مبارزه ما کارگران نه سبز است و نه اصلاح طلبانه، مبارزه ما مبارزه‌ایست برای نابودی سرمایه داری و برپایی انقلاب سرخ کارگری برای محو استثمار و کسب آزادی واقعی.
هر سال کارگران جهان این روز را علیه سرمایه داری جهانی باشکوه تر از سال قبل بر گزار می کنند و بدین شکل تعمیق مبارزه طبقاتی در این روز متبلور می گردد و به پیش می رود.

کارگران جهان متحد شوید

زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

١١ اردیبهشت ١٣٩٠