افق روشن
www.ofros.com

مروری بر مبارزه و تشکل طبقه کارگر ایران


تیکا کلاکی                                                                                                      دوشنبه ١۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲ مه ۲۰۱٦

مروری بر مبارزه و تشکل طبقه کارگر ایران

متن سخنرانی‌ رفیق شاهرخ زمانی‌ در

اول ماه مه‌ سال ۱۳۹۲ روز جهانی‌ کارگر در زندان رجایی شهر!