افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای راه پیمائی اول ماه مه ٢٠١٣ درپاریس


کمیته موقت برگزاری... پاریس                                                                          یکشنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹٢

رفقا
امسال درشرایطی به استقبال روزجهانی کارگرمی رویم که جهان سرمایه داری دریکی دیگرازبحران های دوره ئی اش بسرمی برد وبعد ازگذشت چندسال هنوزروزنه ای برای خروج ازآن پیدا نکرده است. درسراسر جهان برای پرداخت هزینه این بحران مبارزه ای میان دنیای کاروسرمایه درجریان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می بخشد.کارگران با شعارهای دفاع ازمنافع طبقاتی وحفظ دست آوردهای خویش، نظام سرمایه داری را مسوول این بحران دانسته وآن را به چالش می طلبند.
درایران نیزبحران سرمایه داری، سیاست های ویران کننده ی نئولیبرالی دولت های جمهوری اسلامی وبخصوص تحمیل تحریم های فلج کننده کشورهای سرمایه داری غرب فشاربرکارگران وحقوق بگیران دائمی را بیشتر کرده است. کارگران وحقوق بگیران ایران با اعتراضات واعتصابات پی درپی درمقابل این شرایط دشواردست به مقاومت زده ودر این راه با تحمل فشارهمه جانبه وحتی تحمل شکنجه وزندان هزینه ای گزاف را پرداخته و می پردازند.

زمان: چهارشبه اول ماه مه ساعت ١۴/٣٠

مکان : تقاطع خیابان: Faubourg Saint-Antoine و Ledru-Rollin

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

زنده باد روزاول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

کمیته موقت برگزاری تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس ـ ٢٨ آوریل ٢٠١٣