افق روشن
www.ofros.com

فراخوا ن کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس


کمیته موقت برگزاری ... پاریس                                                                            جمعه ٨ اردیبهشت ١٣٩١

فراخوا ن کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس

جهت شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگران

ایرانی های آزادیخواه، مترقی و دموکرات؛ کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس از شما دعوت می کند تا با شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگران، از مبارزات این طبقه برای دست یابی به مطالبات اقتصادی - سیاسی و آرمان های سوسیالیستی، حمایت کرده و همبستگی خود را با آنها نشان دهید.
به دلیل تحریم ها اقتصادی و خطر بروز جنگ ارتجاعی بین کشورهای سرمایه داری جهانی و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، جنگی تحمیلی بر مردم ایران که حاصلی جزءفقروفلاکت، مرگ وآوارگی بخصوص برای طبقه کارگرومیلیون ها ایرانی که زیر خط فقرند ، نخواهد داشت، را ه پیمائی روز اول ماه مه امسال ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که حضور و همبستگی شما را دوچندان می کند.
برای دفاع ازطبقه کارگرایران وجهان،در برابرسیستم استثماری سرمایه داری جهانی و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، پرچم سرخ پیروزی کارگران را به اهتزاز درآورده و با طنین سرود انترناسیونال، استقلال طبقاتی کارگران را اعلام نمائیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی - زنده باد سوسیالیسم

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

زمان ومحل گردهمآئی برای تظاهرات: ساعت ١۴ روز سه شنبه اول ماه مه ٢٠١٢
ایستگاه: RER B
Luxembourg
تقاطع بلوار سن - میشل و خیابان سوُفلو - جنب مک دونالد
Intersection du Bld. Saint-Michel et la rue Soufflot

کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس

آوریل ٢٠١٢ ٢٦