افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای شرکت در راهپیمایی اول مه در پاریس


کمیته موقت ... در پاریس                                                                                  سه شنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲٨ آپریل ۲۰۱۵

رفقا و دوستان مبارز!
کمیته موقت برگزاری اول ماه مه از تمامی رفقا و دوستان مبارز در پاریس دعوت بعمل می آورد که متحداً در تظاهرات و راهپیمایی روز جهانی کارگر در تاریخ جمعه اول ماه مه، برابر با ١١ اردیبهشت، فعالانه شرکت نماییم و همبستگی خود را با طبقه کارگر جهانی ابراز داریم. بویژه کارگران ایران که از ستم سرمایه در فقر و مشقت سنگینی قرار دارند و با از دست دادن قدرت خرید و با دستمزدی که سه بار پایین تر از خط فقر است، روزگار را سپری می سازند و نیز از برگزاری راهپیمایی و تظاهرات خیابانی در روز جهانی کارگر از طرف حکومت اسلامی سرمایه محرومند.

آغاز تجمع برای راه پیمایی ساعت ١٤

آدرس محل تجمع:

(Metro oberkampf) مجاور Boulevard Voltaire No. 8 - 10

زنده باد اول ماه مه

پیروز باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران جهان

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس

۸ اردیبهشت ۱٣٩۴ ـ ٢٨ آوریل ٢٠١۵