افق روشن
www.ofros.com

فراخوان برای شرکت در راهپیمایی اول مه ۲۰۱٦ در پاریس


کمیته موقت برگزاری... در پاریس                                                                       پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲٨ آوریل ۲۰۱٦

رفقا و دوستان مبارز!
کمیته موقت برگزاری اول ماه مه از تمامی رفقا و دوستان مبارز در پاریس دعوت بعمل می آورد که متحدا در تظاهرات و راهپیمایی روز جهانی کارگر در تاریخ یکشنبه اول ماه مه، برابر با ١٢ اردیبهشت، فعالانه شرکت نماییم و همبستگی خود را با طبقه کارگر جهانی ابراز داریم. بویژه کارگران ایران که از ستم سرمایه در فقر و مشقت سنگینی قرار دارند و با از دست دادن قدرت خرید و با دستمزدی که چهار بار پایین تر از خط فقر است، روزگار را سپری می سازند و از برگزاری راهپیمایی و تظاهرات خیابانی در روز جهانی کارگر از طرف حکومت اسلامی سرمایه محرومند و نیز برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری از زندان های سراسر کشور، کمیته موقت برگزاری اول ماه مه پاریس، تمام رفقا و دوستان مبارز را مطابق سنن هر ساله، راس ساعت ١۴،٣٠ در راهپیمایی کارگری دعوت می نماید تا متحدا صدای رسای کارگران جهان و همچنین کارگران ایران باشیم.

آدرس آغاز تجمع جهت راه پیمایی:

90 - 96 Rue Faubourg Saint Antoine 75012 Paris

مترو شماره ٨ Metro: Ledru Rollin

زنده باد اول ماه مه،روز همبستگی بین‌المللی کارگران

پیش به سوی تشکل سراسری و مستقل کارگران در ایران!

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم!

کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس