افق روشن
www.ofros.com

دستگیری واله زمانی پس از پایان تجمع به مناسبت اول ماه مه


کانون مدافعان...                                                                                             دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹٦ - ۱ مه ۲۰۱٧

صبح امروز به دنبال تجمع مقابل مجلس به مناسبت اول ماه مه و ممانعت نیروی انتظامی از برگزاری مراسم، پس از خاتمه مراسم و خواندن قطعنامه تشکل های مستقل کارگری، حاضران شعار گویان به سمت مترو حرکت کردند. پس ار آنکه تعدادی از کارگران محل را ترک کرده بودند، واله زمانی دستگیر شده و به کیوسک نیروی انتظامی مقابل مجلس منتقل و سپس از آنجا به دادسرای پارک شهر منتقل شد.
شرکت در مراسم بزرگداشت مراسم اول مه مه جرم نیست حق بدیهی کارگران و زحمتکشان است. ما خواستار آزادی بی قید و شرط واله زمانی هستیم.

کانون مدافعان حقوق کارگر/ اول ماه مه ١٣٩٦