افق روشن
www.ofros.com

محکومیت دستگیری یداله صمدی دراول ماه مه


کانون مدافعان                                                                                                      شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹٧ - ۵ مه ۲۰۱٨

یداله صمدی دبیر انجمن صنفی خبازان سنندج و از فعالان خستگی ناپذیر تشکل سراسری در اول ماه مه بازداشت شد. جرم او پخش هدایای اول ماه مه برای کارگران بود. یداله صمدی که از فعالان قدیمی کارگری است در سال گذشته نیز دستگیر شده و به شلاق محکوم شده بود.
این دستگیری ها تنها برای ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران وفعالان کارگری است. درکدام قانون وقاموس دادن هدیه به کارگران جرم محسوب می شود؟ این اعمال نه تنها کارگران را از رسیدن به خواسته هایشان سرخورده نخواهد کرد، بلکه آنان را در همبستگی و هماهنگی تشویق می کند.
ما خواهان آزادی بی قید وشرط این کارگر خباز فعال و سایر دستگیرشدگان یازده اردیبهشت هستیم.

کانون مدافعان حقوق کارگر - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶