افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه و سخن کارگران در برابر بی عدالتی و شرایط سخت زندگی


کانون نویسندگان ایران (در تبعید)                                                                  چهارشنبه ١١ اردیبهشت ۱۳۹٢

در آستانه اول ماه مه، نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه سراسر جهان را موج تازه ای از حرکت های اعتراضی کارگری برای به دست آوردن حقوق و شرایط زیست انسانی فراگرفته است.
فقر و مسکنت و نداشتن امنیت کاری و سرکوب و بی عدالتی در اغلب کشورهای جهان سرنوشت دردناکی برای کارگران رقم زده است. این بی عدالتی حتی دامن کشورهای مرکزی جهان امروز را هم فراگرفته و موج اعتراضات کارگری، چهره تازه ای به مبارزات اجتماعی برای عدالت برابری در این کشورها بخشیده است.
در این میان به ویژه در جمهوری اسلامی، نابکاری ها و سیاست های سلطه گر یک ارتجاع به شدت عقب مانده و تبه کار، توده های کار و زحمت را در آن چنان بن بستی از زندگی قرارداده که فقر از سر و کول مردم بالا می رود و اعتراض به این تباهی، دستگیری، شکنجه و مرگ را بیش از هرجای دیگر جهان در پی دارد.
با این همه، موج تازه ای جمهوری بحران زده اسلامی را هم در می نوردد و ناقوس زندگی تازه ای را سر می دهد. کارگران به حرکت درآمده اند تا برای به دست گرفتن سرنوشت خود مبارزه کنند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید، فرارسیدن اول ماه مه، روز خجسته کارگران جهان را به همه کوشندگان راه آزادی و برابری تهنیت می گوید و بر اساس دفاع همواره اش از آزادی اندیشه و بیان، هرگونه سیاست خفقان و ایجاد فشار به کارگران را محکوم می کند.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

٢٩ آوریل ٢٠١٣