افق روشن
www.ofros.com

بیانیه جمعی از کارگران عسلویه و کارگران

پروژه ای نفت و گاز به مناسبت اول ماه مه روز جهانى كارگر سال ٨٩


كارگران عسلویه و پروژه ای نفت و گاز                                                            سه شنبه ٧ اردیبهشت ١٣٨٩

اول ماه مه، مصادف با يازده ارديبهشت، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بين المللی کارگران، برای بيان خواست ها و مطالبات اين طبقه، جهت بهبود وضعيت زندگی آنان، رهايی از مشقات و نابرابری های نظام سرمايه داری و برپايی دنيايی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است.
پيام روز جهانی کارگر ، در اول ماه مه ، اين است که کارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد، مليت، زبان و مذهب ، يک طبقه ی واحد جهانی هستند زيرا همگی در يک چيز مشترکند :آنان با فروش نيروی کار خود به صاحبان سرمايه در قبال دريافت مزد امرار معاش ميکنند و نقش تعيين کننده اى در توليد همۀ ثروت های مادی و معنوی جامعه دارند.
کارگران به عنوان اکثريت افراد جامعه، اگر متحد باشند و به تشکل های مستقل و متکی به نيرو و ارادۀ خويش اتکا کنند، و آن را با دانش و آگاهی طبقاتی همراه سازند ، اين قابليت و توانايی را دارند که علاوه بر بهبود شرايط کار و معيشت خويش ، در محو نظام طبقاتی ، نقش پيشرو و به سزايی بازی کنند و ايجاد جامعه ای آزاد ، برابر و انسانی را مد نظر قرار دهند.
امسال ، کارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطی برگزار می کنند که نظام سرمايه داری، برخلاف تبليغات قلم به دستان و توجيه گران اين نظام همچنان در بحرانی عميق و همه جانبه دست و پا می زند و برای خلاصی خود از اين بحران، به هر دستاويزی چنگ می اندازد. سرمايه داری البته در سطح جهانی و در سطح داخلى تلاش می کند تا در جهت تأمين سود های هنگفت و نجومی خويش، حتی الامکان بار اين نابسامانی ، فشار و بحران را بردوش کارگران بيندازد و فقر و بی حقوقی بی حد و حصری را به اين طبقۀ مولد جامعه تحميل نمايد.
در ايران سرمايه دارى براى مهار بحران خود و انداختن بار اين بحران بر دوش كارگران و عموم مردم ، در طرح موسوم به " هدفمند کردن يارانه ها " اقدام به حذف سوبسيد ها از کالا های اساسی و مورد نياز توده های مردم ، كرده است.اين طرح ضد مردمی تعرض افسارگسيخته به سفرۀ خالی کارگران و توده های تحت ستم مردم است و علاوه بر ساير مصائب و بلايای اهدايی سرمايه ، ابعاد ظلم، بى حقوقى و فشار را بيش از پيش شدت می بخشد و بر عمق و دامنۀ آن می افزايد .كارگران و عموم مردم قطعا در مقابل اجراى اين طرح خانمان برانداز سكوت نخواهند كرد.
از ديگر نتيجه ها ى ستمگرى ،بى حقوقى و نا برابرى نظام سرمايه دارى ،اعتراضات اخير مردم ايران است.اگرچه مطالبات مطرح شده در اين اعتراضات همگى مطالبات اساسى و راستين كارگران و عموم مردم نبود ،اما مردم بخش هايى از مطالبات عمومى از جمله رگه هايى از خواسته هاى دموكراتيك خود را مطرح نمودند.كارگران مى توانند و بايد با طرح مطالبات و خواسته هاى طبقاتى خود به شكلى مستقل و متشكل جهت اعتراضات و حركت ها را تعميق بخشند و جنبه اى طبقاتى به آن دهند.
به عنوان نمونه، دستمزدهای به مراتب زير خط فقر ( ٣٠٣٠٠٠ تومان ) ،حذف سوبسيد ها ، اخراج و بيکار سازی گستردۀ کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر ، تحميل قراردادهای موقت و سفيد امضاء و حاکم کردن شرکت های پيمان کاری و رواج فرم قراردادهای برده وار جديد ، بازداشت و زندانی کردن کارگران و مردم به جان آمده و اجرای احکام قرون وسطايی شلاق عليه کارگران و فعالان ديگر جنبش های اجتماعی و . . . صرفاً نمونه هايی از اين بی حقوقی و فشار را به نمايش می گذارند و نشان از تعرض سرمايه ، حتی به سفرۀ خالی کارگران دارند.
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انسانى و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستى ما را به تباهى بكشانند . ما توليد كنندگان اصلى ثروت و نعمت در جامعه هستيم .داشتن يك زندگى انسانى و مطابق با بالاترين استانداردهاى حيات بشر امروزحق مسلم ماست و ما براى تحقق آن تمامى موانع پيش روى خود را با برپايى تشكل هاى مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگى مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت. در اين راستا ما تشكل هاى امضا كننده زير ، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم های اول ماه مه از جمله مراسم های سال گذشته ،و تاکيد بر خواسته ها ی قطعنامه ی کارگران در سال ٨٨، به طو ر يکپارچه و متحد، مطالبات زير را به عنوان حداقل خواست های خود در سال ٨٩ طلب می کنيم و خواهان تحقق فوری آن هستيم:

١- حذف يارانه ها يا طرح موسوم به " هدفمند کردن يارانه ها "، چيزی جز فلاکت و خانه خرابی بيشتر برای کارگران و تودۀ محروم مردم به ارمغان نمی آورد .ما خواهان حذف اين طرح ضد كارگرى و ضد مردمى هستيم .

٢- در حالى كه خط فقر اعلام شده توسط نهاد هاى رسمى ٩٠٠ هزار تومان در ماه است ،حداقل دستمزد اعلام شده از سوى شوراى عالى كار( ٣٠٣٠٠٠ تومان ) تحميل مرگ تدريجى برميليون ها خانواده كارگرى است.ما ضمن رد روش سه جانبه گرايى و تعيين دستمزد توسط شوراى عالى كار ،خواهان افزايش فورى دستمزد ها بر اساس حداقل هاى يك زندگى شرافتمندانه و انسانى و با اعلام نظر كارگران از طريق نمايندگان واقعى و منتخب انان در تشكل هاى مستقل كارگرى هستيم.

٣- ـما خواهان تامين كار توسط دولت براى تمامى افراد بالاى ١٨ سال و تامين امنيت شغلی و لغو قراردادهاى موقت و سفيد امضاء هستيم.

۴- برپايى تشكل هاى مستقل كارگرى و حق اعتراض و اعتصاب، حق تجمع و راهپيمايی ، حق آزادى بيان و نشر، جزء حقوق مسلم ما کارگران است . اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعى كارگران به رسميت شناخته شوند .

۵- دستمزدهاى معوقه كارگران و خسارت هاى ناشى از ان بايد فوراً و بى هيچ عذر و بهانه اى پرداخت شوند و عدم پرداخت آن ها مي‌بايست به مثابه جرم قابل تعقيب تلقی گرديده و مورد پيگرد قضائى قرار گيرد .

٦- اخراج و بيكار سازى كارگران به هر بهانه اى بايد متوقف گردد و تمامى كسانى كه اخراج يا بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكارى مکفی و متناسب با يك زندگى انسانى برخوردار شوند

٧- ما خواهان برابرى کامل حقوق زنان و مردان در تمامى شئونات زندگى اجتماعى و اقتصادى و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان می باشيم. ٨ ما خواهان برخوردارى تمامى بازنشستگان از يك زندگى مرفه و بدون دغدغه اقتصادى هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمرى بازنشستگان را قوياً محكوم مى كنيم.

٩- ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان ، پرستاران و ساير اقشار کارگری و زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مى دانيم و خواهان تحقق فورى مطالبات آنان می باشيم .

١٠- از آنجا كه كارگران فصلى و ساختمان به طور كامل از قوانين تامين اجتماعى محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براى رسيدن به حقوق انسانى آنها دفاع مى كنيم .

١١- كارگرا ن بايد در محل كار خود از استاندارد هاى مربوط به ايمنى و بهداشت كار برخوردار باشند . به علاوه تمامى قوانين و استاندارد های جهانی مربوط به مشاغل سخت و زيان آور بايد بدون قيد و شرط و هر گونه عذر و بهانه ای به مرحلۀ اجرا گذاشته شود . ١٢-ما خواهان تامين موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بيمه های اجتماعی برای عموم ، آموزش رايگان در تمامی سطوح ، بهداشت و درمان رايگان و خدمات عمومی رايگان از جمله حمل و نقل عمومی ميباشيم.

١٣- نظام سرمايه دارى به حهت سودآوری و استثمار بيش تر،عامل كار كودكان است . تمامى كودكان بايد جداى از موقعيت اقتصادى و اجتماعى والدين ، نوع جنسيت و وابستگى هاى ملى و ن‍‍ژادى و مذهبى از امكانات آموزشى ، رفاهى و بهداشتى يكسانى برخوردار شوند .

١۴- ما خواهان آزادى كليه كارگران و فعالان کارگری زندانى و لغو احكام صادره و توقف پيگرد هاى قضايى و امنيتى عليه کارگران و فعالان کارگری هستيم.

١۵- ما بدينوسيله پشتيبانى خود را از تمامى جنبش هاى آزادى خواهانه و برابرى طلب همچون جنبش دانشجويى و جنبش زنان و حق تشكل يابى آنان اعلام مى داريم و دستگيرى ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قوياً محكوم مى كنيم.

١٦- ما ضمن محكوم كردن سركوب اعتراضات مردمى و اعلام همدردى با خانواده هايى كه افرادى از آنان تحت تعقيب تهديد ،شكنجه، حبس ،كشتار و يا اعدام قرار گرفته اند ،هر گونه اعتراض ، ابراز عقيده و آزادى بيان را حق مسلم و خدشه نا پذير مردم مى دانيم و خواستار آزادى كليه ى زندانيان سياسی و توقف پيگرد هاى قضايى عليه آنان هستيم.

١٧ ــ ما بخشى از طبقه كارگر جهانى هستيم و اخراج و تحميل بى حقوقى مضاعف بر كارگران مهاجر افغانى و ساير مليت ها را به هر بهانه اى محكوم مى كنيم.

١٨- ما ضمن قدردانى از تمامى حمايت هاى بين المللى از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاى كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مى دانيم و بيش از هر زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى طبقه كارگر براى رهايى از مشقات نظام سرمايه دارى تاكيد مى كنيم.

١٩- اول ماه مه بايد تعطيل رسمى اعلام و در تقويم رسمى كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزارى مراسم اين روز ملغى گردد .

زنده باد همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه كارگر - زنده باد اول ماه مه

کارگران عسلویه و کارگران پروژه ای نفت و گاز