افق روشن
www.ofros.com

"بیانیه به مناسبت فرارسیدن "روز جهانی کارگر


کمیته پیگیری                                                                                            سه شنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩١

فرا رسیدن روز جهانی کارگر امسال مصادف با جنبش بزرگ ضدسرمایه داری است . جنبش اعتراضی که سراسر جهان را دچار تحولات اجتماعی و تاریخی کرده است . این جنبش اعتراضی جهانی که با شعار " ما ٩٩ درصد جمعیت جهان هستیم " . از کاخ کرملین تا کاخ سفید از کارخانه های ایتالیا و یونان تا خیابانهای فرانسه و انگلیس ، از میدانهای اصلی تونس و قاهره و لیبی تا پشت درهای وال استریت امریکا را سراسری کرده است و همچون حلقه های به هم پیوسته یک زنجیر جهانی ، که همان زنجیر بردگی است ، انسانهای فرودست جامعه را به یکدیگر وصل کرده است . قلب تپنده این جنبش اعتراض جهانی ، را جنبش اعتراضی کارگران به پیش می برد.جنبش اعتراضی کارگری که قدمت آن با قدمت نظام سرمایه داری عجین شده است.
اینک این جنبش اعتراضی ، نظام سرمایه داری را درهم پیچیده است . مشخصه اصلی و بنیادی آن همان مطالبات اساسی کارگران جهان است . این جنبش جهانی ، عملا" شعارجهانی کارگران را مطرح می کند و درجای جای مبارزات پرچم خویش را بلند می کند : " کارگران جهان متحد شوید." این شعار تاریخی جنبش اجتماعی طبقاتی کارگران در این شرایط و برهه تاریخی به اثبات رساند که این شعار به بیرق جنبش اجتماعی جهانی تبدیل شده و از پشت درهای کارخانه ها و معادن چین و کره تا پشت درهای وال استریت را فراگرفته است.
جنبش اعتراضی کارگران ایران نیز از سالها پیش قدم به میدان گذاشت ، این مبارزات از دهه ٧٠ اوج گرفته و تاکنون هم چنان تداوم دارد. اعتراضات و تجمعات کارگران بهشهر از شمال ایران تا اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه ، اعتراضات شرکت اتوبوس رانی تهران تا نساجی کاشان و اصفهان ، نساجی چیت ری شهرری تا اعتراضات لوله پروفیل اهواز، نمونه های بارز این جنبش اعتراضی است که دامنه این اعتراضات در شرایطی جهان را درمی نوردد که طبقه سرمایه داری جهانی درصدد است تا بحران های دوره ای نظام سرمایه داری را که همان رکود انباشت سرمایه شان به شمار می رود، پشت سر گذارند. سرمایه جهانی برای برون رفت از این رکود انباشت سرمایه شان که کاهش چشمگیر سودهای افسانه ای شان را ناشی می گردد. تحت هر شرایطی تلاش می کند این بحران سرمایه داری را که جزء لاینفک سرمایه داری است، تعدیل بخشند و برای مدتی کوتاه هم که شده رهایی یابند.
تلاش این نظام آن است که عوارض و هزینه های این بحران سرمایه داری را بر دوش طبقه کارگر جهان تحمیل نماید و نظام اجتماعی و سرمایه خویش را نجات بخشند. غافل از اینکه این بیماری علاج ناپذیر تنها با محو نظام اجتماعی سرمایه داری و برقراری نظام اجتماعی سوسیالیزم که تنها تضمین کننده زندگی انسانی است امکان پذیر می باشد.
ما کارگران ایران همگام و همصدا با جنبش ضدسرمایه داری جهانی در این روز تاریخی اعلام می کنیم " که مطالبه ما طبقه کارگران جهان کف خواسته هایمان ، همان تأمین رفاه اجتماعی در شکل گسترده آن است . ما کارگان جهان برای دست یابی به یک دنیای بهتر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
ما کارگران ایران همواره حمایت قاطع خود را از بیانیه ها و قطعنامه ها و فراخوان های سراسری کلیه کارگران و اتحادیه ها و سازمانهای ذیربطشان اعلام می کنیم . ما همچنین خود را جزئی از این جنبش ٩٩ درصدی جاری در جهان می دانیم.

" کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران "