افق روشن
www.ofros.com

فعالین کارگری در روز جهانی کارگر به ملاقات رضا شهابی رفتند


کمیته پیگیری                                                                                          چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩١

پس از وخامت حال رضا شهابی در زندان اوین او را به بیمارستان خمینی انتقال و بستری کردند.
در تاریخ ١٢/٢/١٣٩١ روز جهانی کارگر تعدادی از فعالین کارگری از جمله اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه دیگر فعالین کارگری در بیمارستان رضا شهابی را ملاقات کردند. اکنون حال رضا نسبت به وخامت چند روز قبل بهتر شده است.
در این ملاقات رضا شهابی و در ملاقاتی که خانوادۀ بهنام ابراهیم زاده با او داشتند هر دو نفر روز کارگر را به دوستان خود و تمامی کارگران جهان تبریک گفته و خواهان مبارزه تا به دست آوردن مطالبات طبقاتی کارگران شدند.
ما در این راستا خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بخصوص رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، علی نجاتی و ... هستیم .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

١٢/٢/١٣٩١