افق روشن
www.ofros.com

!!!شدت دستگیری ها نشان از اوج گیری نبرد طبقاتی است


کمیته پیگیری                                                                                            پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۳۰ آپریل ۲۰۱۵

یکی از اسناد انکار ناپذیری که ثابت می کند تنها را ه کسب مطالبات کارگری اتحاد و همبستگی و متشکل شدن است دستگیری و زندانی کردن کارگران ، معلمان و فعالین جنبش های اجتماعی توسط دولت سرمایه داری ایران است ، جمهوری اسلامی از روز اول استقرارش با آزار و اذیت و زندانی کردن و کشتن کارگران ثابت کرده است که دشمن طبقه کارگر و دوست سرمایه داران است . به دنبال چنین پایگاه طبقاتی است که تعداد بسیاری از کارگران از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی ، افشین ندیمی ، رسول بداقی ، قنبری، ریبوار، رضا شهابی و دهها کارگر و معلم دیگر سالهاست بی گناه در زندان به سر می برند ، دولت سرمایه داری طبق عادات هر ساله اش امسال نیز هر چه به روز کارگر و روز معلم نزدیکتر می شویم تعداد دستگیری کارگران را افزایش می دهد ، و البته امسال بسیار بیشتر از سالهای قبل دست به دستگیری و زندانی کردن کارگران و معلمان زده است که این نیز بر اثر افزایش ترس این نظام از مبارزات رو به شتاب و متحدانه زحمتکشان است ، فعالین کارگری و معلمان به خوبی دریافته اند که راه پیروزی با همبستگی و متشکل شدن طبقاتی زحمتکشان ممکن خواهد شد و این را دشمن طبقاتی کارگران نیز دریافته است، بنا براین حلقه میدان نبرد هر روز تنگ تر می شود . مبارزه زحمتکشان برای کسب مطالبات خود شدت می گیرد در مقابل سرنوشت دولت سرمایه داری نیز بستگی به کنترل یا عدم کنترل این مبارزه و اینکه حق و حقوق کارگران را ندهد و همه فشار از بحران ها را بر شانه های زحمتکشان باندازد و همه ثروت ملی و سود از تولید و گردش کار و سرمایه را به جیب سرمایه داران ریخته و برای امنیت سود و سرمایه مبارزان را دستگیر کند، دارد. در این معادله تعادل و سازسی ممکن نیست، نبرد طبقاتی در ایران بدان جا رسیده است که هر دو طبقه می دانند کسب مطالبات کارگران و سرنوست دولت سرمایه داری رابطه معکوس با یکدیگر دارند، از این بابت است که معلمان ، کارگران ، باز نشستگان ، پرستاران ، بیکاران و... هر روز بیشتر از قبل به ضرورت حیاتی وحدت و تشکیلات پی می برند و برایش تلاش کرده و هزینه پرداخت می کنند و دولت سرمایه داری نیز برای مقابله با همبستگی طبقاتی و متشکل شدن زحمتکشان موانع مختلف ایجاد میکند و دستگیری ها را افزایش می دهد. در این راستا است که طی چند روز اخیر کارگران بسیاری از جمله آرام و فواد زندی ، نظام صادقی ، رضا امجدی ، ابراهیم مددی ، داود رضوی ، محمود صالحی ، عثمان اسماعیلی و ... دستگیر و زندانی شدند و همچنین تعدادی را از جمله اسماعیل عبدی ، جعفر عضیم زاده ، جمیل محمدی و ... تهدید به زندان کرده اند ، بدون شک در چند روز آینده دولت سرمایه داری اقدام به دستگیری های دیگر خواهد کرد چون این دولت دیگر مانند گذشته نمی تواند دشمنی خود با کارگران و دوستیش با سرمایه داران را پنهان کند، و همچنین کارگران و زحمتکشان نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته چنین دولت طبقاتی را که هر گونه فشار را یک جانبه علیه زحمتکشان بکار می برد تحمل کنند، و با توجه به بحران های جهانی ، بحران های داخلی ، تورم و گرانی هر دم افزاینده ، بیکاری و ورشکستگی های افتصادی ، دزدی ها و رشوه خواری و اختلاس های نجومی ، اذیت و آزار جوانان و زنان و تحمیل انواع تبعیض ها، بی آیندگی و بیکاری و بی پولی رو به افزایش ، گرانی شتابان مایحتاج روزانه مانند نان، گوشت و برق و آب و گاز ، کرایه ها و کمرشکن بودن هزینه های بهداشت و درمان و تحصیل، عدم امنیت شغلی ، قراردادهای سفید امضا و موقت ،تحمیل دستمزد های تصویب شده چهار بار زیر خط فقر و تحمیل دستمزدهای فرای حداقل دستمز های تصویب شده که بیش از دهها بار زیر خط فقر است و ... باعث گردیده اند تمامی مردم و حتی پایین ترین لایه های اجتماعی به سوی موضوعات و اعتراضات سیاسی کشیده شوند، این اوضاع و وضعیت دولت سرمایه داری و طبقه کارگر هشدار، اعلام و اتمام حجتی است با تشکل های مستقل کارگری و معلمان ، زنان و دانشجویان ، با فعالین و مبارزان، که اگر تن به وحدت و تشکیلات ندهید در نقطه عطف تاریخی نزدیک یک بار دیگر به شدت سرکوب و دچا ر شکست خواهید شد ، برای کسب مطالبات خود ، برای جلوگیری از دستگیری های آتی و برای آزاد سازی فعالین و رهبران دستگیر شده و زندانی تنها یک راه داریم، اقدام به مبارزه متحدانه کنیم . اگاهانه در نقاط مشترک تن به اعمال مشترک بدهیم از تک روی ، توهم زدگی ، خود محور بینی و ... خود داری کنیم، زمان تکرار نمی شود تنها اکنون فرصت حرکت به سمت وحدت و تشکیلات داریم، فرصت سوزی تاریخی را آیندگان بر ما نخواهد بخشید. حتی جهت مقابله با معضلات سرمایه داری تحمیل شده به جامعه مانندافسردگی ، خودسوزی و خودکشی،اعتیاد، فروپاشی خانواده ها ، فحشا و دیگر جرائم تحملی،حضور در جریان مبارزه و مبارزه متحدانه با ظلم و ستم سرمایه داری و عوامل ان ضمن اینکه مصونیت برای انسان های مبارز ایجاد می کند، باعث شکوفایی استعدادهای فردی و جمع شده و حرکت بسوی دمکراسی و جامعه کارگری که تنها راه نجات انسانها از بربریت است را نیز هموار می کند و انگیزه زندگی کردن و انسانی زیستن را در فرد فرد افراد مبارز به اوج می رساند.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری های اخیر و زندانی کردن کارگران و معلمان خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی ، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی هستیم ، در این راستا از تمامی کارگران ، معلمان ، زنان و پرستاران ، بازنشستگان و بیکاران ، جوانان و دانشجویان و دانش آموزان و مردم مبارز می خواهیم حامی خانواده زندانیان ، صدا و فریاد عدالت خواهانه کارگران زندانی ، معلمان زندانی و زندانیان سیاسی باشند و در روز کارگر و روز معلم به هر طریق ممکن دست به اعتراض بزنند

کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩۴/٢/٩