افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه)

بیانیه به مناسبت روز جهانی كارگر


كارگران صدرای بوشهر                                                                                      چهارشنبه ١١ اردیبهشت ۱۳۹٢

با عرض شادباش به مناسبت روز جهانی كارگر و آرزوی رسیدن كارگران به حقوق اساسی خود . ما كارگران صدرای بوشهر نیز مانند دیگر كارگران ایران و دنیا این روز فرخنده را گرامی میداریم و اعلام میكنیم: در برابر ظلم و جور ساكت نمی نشینیم و فریاد بر می آوریم كه هم صدا با دیگر همدردان جامعه كارگری حق خودمان را از حلقوم سرمایه داران بیرون میكشیم و به دولت اعلام میكنیم،اگر میخواهید خدمت گذاری كنید شعار دادن و پو پولیست بازی را به كناری بگذارید و افزایش٢٥درصدی حقوق كارگران را كه مانند آب سردی بر پیكر نیمه جان جامعه كارگری بود را لغو و بجایش متناسب با تورم به حقوق كارگر بیفزایید و اینقدر اعلام نكنید به مصلحت نیست. مگر موقعی هزینه های زندگی را به چندین برابر افزایش دادید به مصلحت بود .به هر حال فكری عاجل كنید كه در این چند صباح عمر دولتتان نامی نیك از خود به یادگار بگذارید تا بلكه خداوند و ملت از سر اشتباهات شما بگذرند اگر غیر این كنید نام دولت خود را بعنوان بزرگترین ضربه زننده بر پیكر جامعه ایران در تاریخ ثبت كرده اید. و از نماندگان مجلس میخواهیم كه با اعزام هیئت تحقیق و تفحص به صدرا از شرایط استثمار ٢٠٠٠هزار كارگر كه برابر با بیست هزار خانوار است تحقیق به عمل آورند

كارگران صدرای بوشهر

١٣٩٢/٢/١١