افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر


کارگران و فعالین کارگری سنندج                                                                                               چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲٧ آوریل ۲۰۲۲بیانیه حمایتی کارگران و فعالین کارگری سنندج

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر

کارگران، زنان و مردان آزاده!
اول ماه مه نزدیک است. در این روز، ما کارگران فرصت داریم تا با اتحاد و همبستگی خود و همگام با سایر هم طبقه هایمان در سراسر جهان کیفرخواست خود را، رو به نظام سرمایه داری اعلام کنیم. حق همه ما کارگران است، در برابر شرایط برده وار که طبقه سرمایه دار بر ما و کل جامعه تحمیل کرده است اعتراض و راهپیمایی و تحسن داشته باشیم و برای رسیدن به آرمانهای طبقاتی خود، یعنی آزادی و برابری و رفاه عمومی تلاش کنیم. روز کارگر روز همبستگی طبقاتی همه کارگران جهان است و شهر ما سنت های با سابقه و درخشانی در برگزاری مراسم های این روز دارد.

همزنجیران!
همانطور که میدانید، چند روز پیش، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، اعلام کردند که در 11 اردیبهشت (روز جهانی کارگر) و در آستانه هفته معلم، تجمع سراسری خواهند داشت. فراهم کردن چنین بستری، گامی مهم و ماندگار در همبستگی و اتحاد طبقاتی همه ما کارگران در ایران خواهد بود، چنین امکانی را برای برگذاری اول ماه می و ابراز وجود قدرتمند طبقاتی نباید از دست داد. معلمان، پدران و مادران ما، فرزندان ما و هم طبقه ای های ما هستند. لذا ما کارگران و خانوادهای کارگری سنندج که خود و فرزندانمان از این شرایط نابرابر آموزشی و دیگر مصائب نظام سرمایه داری رنج میبریم، همگام و همصدا از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان، این آموزگاران راه انسانیت حمایت، و در این روز خود را در کنار هم طبقه هایمان خواهیم دید.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران و معلمان

کارگران و خانواده های کارگری سنندج

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱