افق روشن
www.ofros.com

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگران


کمیته يادمان کشتار زندانيان                                                                            یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

اول ماه مه امسال در شرايطی برگزار می گردد که بيکاری، کار نيم وقت، سطح نازل دستمزد ، گرانی ، فقر عمومی، عدم امنيت شغلی ، تخريب بيش از پيش محيط زيست، ديکتاتوری عريان و.... که همه وهمه حاصل شيوه ی توليد سرمايه داريست زندگی را بر کارگران و ميلياردها انسان اين کره خاکی غير قابل تحمل ساخته است.
بی شمار انسانهايی را بنگريم که برای ابتدايی ترين حقوق انسانی يعنی نان و آزادی بپا خاسته اند. از آتن تا لندن - از قاهره تا تهران جبهه های رزمندگی گسترش يافته است با مضمون يک نبرد طبقاتی واحد. نبردی برای از بين بردن بردگی عريان سرمايه داری، برای ساختن يک زندگی انسانی، تلاشی برای رسيدن به شکوه وعظمت انسان. می خواهند سرنوشت خود را به دست گرفته و آن را رقم بزنند.
در اين شرايط اما در ايران وضعيت فلاکت بار تر است. طبقه کارگر ايران بی گمان يکی از محروم ترين بخش طبقه کارگر جهانی است. دردهای مشترک زندگی تحت کنترل نئوليبراليسم حاکم بر جهان و خود ويژگی آن در ايران که همراه با ديکتاتوری خشن مذهبی است عرصه را بر طبقه کارگر و ميليو نها انسان تنگ تر ساخته است. رژيم جمهوری اسلامی در ايران نه تنها حق ايجاد سنديکاهای کارگری و تشکل های مستقل را بر نمی تابد بلکه گفتگو و تلاش برای رسيدن به ابتدايی ترين حقوق و خواستهای کارگری به خاک و خون کشيده می شود.
هم اکنون تعدادی از فعالين کارگری در زندانند. جبهه ی متحد و رزمنده ی طبقه کارگر جهانی نمی تواند در مقابل زندانی شدن فعالين کارگری هم چون اسانلو، رخشان، شهابی، مددی و ديگر زندانيان سياسی در ايران بی تفاوت بماند.
با تمامی اين شرايط طاقت فرسا طبقه کارگر ايران به همراه ميليونها انسان دردمندی چون خود به خيابانها خواهد آمد و فرياد ديگر بس است طنينی جهانی خواهد يافت و خيابانها را از آن خود خواهند ساخت. به اين جبهه ی نبرد طبقاتی در ايران کم بها ندهيم که تسخير دژهای پوسيده ی سرمايه داری دست يافتنی است. به مناسبت اول ماه مه بهترين شادباش های ما نثار کارگران و تمامی مبارزينی باد که برای رسيدن به يک زندگی انسانی مبارزه می کنند. برای جامعه ای عاری از هر گونه ستم که چه زيبا خواهد بود آن روز.

نابود باد امپرياليسم

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی ايران

زنده باد آزادی - زنده باد سو سياليسم

کمیته يادمان کشتار زندانيان سياسی دهه ۶٠ در ايران مونترال - کانادا

٣٠ آوريل ٢٠١١ برابر با ١٠ ارديبهشت ١٣٩٠

koshtaredahe60@gmail.com
http://www.massacreiniran.com