افق روشن
www.ofros.com

گزارش راهپیمایی اول ماه مه

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) سوئد - واحد اروبرو


کانون زندانیان سیاسی                                                                                    شنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩

کانون از چندین روز قبل در گرامی داشت روز اول ماه مه با نصب آفیش و پخش اعلامیه با عنوان: " همراه با کارگران جهان در روز اول ماه مه گرد هم آئیم و به دفاع از اهداف طبقه کارگر برخیزیم!" کار تبلیغاتی را شروع کرد.
کانون در این اطلاعیه ضمن دفاع از مبارزات کارگران ایران وجهان در حمایت از جنبش توده ای و مطالبات طبقه کارگر ایران در افشاء علیه جناح ها و رژیم جمهوری اسلامی چنین موضعگیری نمود:
" نه جناح اقتدار گرای مسلط بر حاکمیت به رهبری خامنه ای و دولت نظامی - امنیتی احمدی نژاد می تواند با سرکوب و کشتار عریان تر از گذشته جلوی پروسه تداوم این خیزش توده ای را بگیرد و نه جناح مغلوب و به حاشیه رانده شده اصلاح طلب امروزی- این سرکوب گران دیروزی- می توانند جلوی رادیکالیزه شدن پروسه تداوم این جنبش توده ای مردمی را سد نموده و باعث انحراف از مسیر مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی گردد."
آنگاه در باره ریشه بحران و آلتر ناتیو جنبش مردمی ایران در یک سال گذشته چنین ادامه داد: " بعلت اینکه پاشنه آشیل رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی اقتصاد است. هیچکدام از جناحهای بورژوازی قادر به ارائه راه حل برای برون رفت از این بحران سیاسی- اقتصادی بنفع زحمتکشان را نخواهند داشت. پیروزی این خیزش توده ای در گرو به میدان آمدن طبقه کارگر در تقابل با رژیم سرمایه است. یقینآ جنبش کارگری در تداوم پروسه مبارزات خویش، زمینه آماده گی تغییر و تحولات بنیادین در تند پیچ های انقلاب را خواهد داشت . تجارب جنبش کارگری در ایران و جهان نشان داده که کسب نیرودر مبارزه طبقاتی بنفع طبقه کارگر در تناسب قوا و توازن نیرو در سر بزنگاه های تاریخی و موقعیت انقلابی تعیین کننده است." سپس ضمن دعوت از همه انسانهای آزاده علت حمایت اش را چنین عنوان کرد:
" بهمین دلایل ما در تقویت و پشتیبانی از طبقه کارگر و نیروهای چپ و سوسیالیستی برای کسب نیرو و تحقق عملی خواستها و مطالبات شان،علیه سیستم سرمایه داری و انعکاس صدای آنان بویژه کارگران ایران در یک اتحاد عمل مشترک باVänster parti (حزب چپ سوئد) در مراسم اول ماه مه شهر اروبرو شرکت می کنیم ."
کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)- واحد اروبرو در روز اول ماه مه بهمراه شرکت کنندگان ایرانی و افغان پس از تجمع در slottsparken و طی مسیر تعیین شده راهپیمائی با پرده وپلا کاردها و شعارهای زیر به دو زبان فارسی و سوئدی در صفی مستقل همراه با حزب چپ در میدان اولاف پالمه شهر اروبرو سوئد اجتماع نمودند . شعارها:
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر کارگر/ تشکل مستقل حق مسلم کارکران است / کارگرزندانی آزاد باید گردد / حقوقهای معوقه کارگران ایران پرداخت باید گردد / قراردادهای موقت کار ملغی باید گردد / کار برای همه / ما اعدام گارگران افغان در ایران را محکوم میکنیم/ حق کار و تحصیل از حقوق ابتدایی مهاجرین افغان در ایران است / دست اشغالگران از افغانستان کوتاه ! / زندانی سیاسی آزاد باید گردد / ما خواهان لغو کارکودک و تآمین معاش آنان هستیم / ماخواهان لغو قوانین اعدام وسنگسار در ایران هستیم/
Frige, frige politiska fångar i Iran
Frige fängslade arbetarna i Iran
Vi vill ha , vi vill ha demokrati för Iran
Blunda inte, blunda inte för det - som händer i Iran
Frige, frige fängslade fackliga aktivister i Iran
برنامه با خواندن سرود انترناسیونال شروع شد، پس از سخنرانی خانمJosef in Brink نماییده حزب چپ در پارلمان سوئد از کمیته رهبری حزب چپ و سه تن از چهره های این حزب در استان اروبرو گلاویژ رستمی ( کادر کومله ـــ حزب کمونیست ایران ) از طرف کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) سوئدــ واحد اروبرو سخنرانی خود را به زبان سوئدی چنین آغاز نمود:
"اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر فرا میرسد. این روز را به صفوف به هم فشرده کارگران در سراسر جهان شادباش میگوئیم و این همبستگی شورانگیز طبقاتی را که در این روز تجلی می یابد جشن میگیریم. اول ماه مه فرصتی است تا کارگران با صدای رسا به همگان اعلام کنند که رهائی قطعی بشریت از چنگال فقر و عقب ماندگی، جنگ و نا امنی، تبعیض و بی حقوقی، تنها بدست توانای طبقه ای میسر است که همه ثروت عظیم انباشته شده در جهان و ملزومات تامین رفاه و خوشبختی بشر، حاصل کار و نیروی خلاقه اوست. نیروئی که قادر است نه
تنها نیازهای کنونی بشر امروز را پاسخ دهد بلکه نیازهای جدیدی خلق کند و با قدرتی شگرف تر برآورده شان سازد.
اما امروز همه این قدرت آفریننده انسان و نیروی خلاقه کار، گروگان نظامی است که زیر بار تناقضات درونی اش جامعه بشری را از بحرانی به بحران سهمگین تر دیگری می افکند و برای خروج از آن هر بار دست آوردهای انسان خلاق و پیشرو را در معرض تباهی و نابودی قرار میدهد. جشن اول ماه مه فراخوان انسانهای هم سرنوشتی است که کلید رهایی از این نظام پوسیده، در دستان توانای آنان قرار دارد و نویدبخش گذر از بیم و هراس کنونی به امید و رهائی فردا هستند." سخنران در ادامه صحبت هایش گفت:
"روشن است که تنها از طریق یک مبارزه و حرکت متحدانه در ابعاد گسترده می توان دولت و سرمایه داران ایران را از ادامه این تعرض بر علیه طبقه کارگر بازداشت.
حضور کارگران به صورت متحد و به مثابه یک طبقه سازمان یافته و نه صرفا بصورت آحاد کارگری است که ظرفیتهای دموکراتیک مبارزات جاری را کیفیتا ارتقاء خواهد داد و با در پیش گرفتن این استراتژی است که طبقه کارگر امکان می یابد در موقعیت رهبری برای ایجاد تغییرات بنیادی در این جامعه قرار گیرد. وجود آزادیهای دموکراتیک شرط حیاتی برای پیشروی جنبش کارگری و شکل گیری یک آلترناتیو سوسیالیستی در این جامعه است.
پیروزی این خیزش توده ای در گرو به میدان آمدن طبقه کارگر در تقابل با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران است." در انتها گلاویژ رستمی سخنرانی خود را با شعارهای:

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

زنده باد آزادی، برابری!

زنده باد سوسیالیسم!


همراه با کف زدن های حضاربه پایان رسانید . مراسم با خواندن سرود انتر ناسیونال خاتمه یافت.

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) سوئد - واحد اروبرو